Όροι και προϋποθέσεις

I. ΓΕΝΙΚΑ

Οι ακόλουθοι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις (εφεξής οι «Γενικοί Όροι»), έχουν θεσπιστεί από την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία Woof Club ΙΚΕ που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (Χαβρίου 9, ΤΚ 10562, Αθήνα, Ελλάδα), με ΑΦΜ 800669430, ΔΟY ΣΤ’ ΑΘΗΝΩΝ, με αριθμό ΓΕΜΗ 135018701000 και τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου (+30) 6976908642, e-mail: info@woofclub.gr) (στο εξής καλούμενη "Woof Club").

"H Woof Club έχει στην κυριότητά της και νομίμως λειτουργεί και διαχειρίζεται τη διαδικτυακή Πλατφόρμα που φιλοξενείται στο δικτυακό τόπο www.woofclub.gr (εφεξής ο «Δικτυακός Τόπος»), την οποία (Πλατφόρμα) θέτει στη διάθεση των εγγεγραμμένων Μελών της για την προσφορά και την κράτηση ταξιδιωτικών υπηρεσιών που αφορούν σε ταξιδιώτες με κατοικίδια. Ειδικότερα οι μεν Επιχειρήσεις- Μέλη που παρέχουν υπηρεσίες ή προϊόντα που αφορούν σε καταλύματα και επιχειρήσεις φιλικά προς κατοικίδια μπορούν να προβάλουν στην Πλατφόρμα τις υπηρεσίες που παρέχουν, τη διαθεσιμότητα τους, το χρόνο, τόπο, τρόπο παροχής τους κ.α., οι δε Χρήστες – Μέλη μπορούν μέσω οποιασδήποτε συσκευής (κινητού) τηλεφώνου, ηλεκτρονικού υπολογιστή και εν γένει οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου, να πραγματοποιήσουν μέσω της Πλατφόρμας κράτηση μίας ή περισσότερων υπηρεσιών online (εφεξής η «Υπηρεσία Online Κράτησης» ή η «Υπηρεσία»).

Oι ακόλουθοι Γενικοί Όροι καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τους οποίους η Woof Club παρέχει αφενός την Υπηρεσία Online Κράτησης στα εγγεγραμμένα Μέλη της, αφετέρου την πλοήγηση του δικτυακού τόπου και τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτόν χωρίς εγγραφή Μέλους (πχ, υπηρεσίες αναζήτησης, ενημέρωσης, διαφήμισης, αποστολής newsletter κτλ) (εφεξής οι «λοιπές υπηρεσίες» ), και αποτελούν τους νομικά δεσμευτικούς όρους μεταξύ της Woof Club και των επισκεπτών/ εγγεγραμμένων Μελών αναφορικά με την Υπηρεσία Online Κράτησης και των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται από τη Woof Club μέσω του δικτυακού τόπου. Οι παρόντες Γενικοί Όροι εφαρμόζονται ως ανωτέρω ορίζεται, ανεξαρτήτως ηλεκτρονικού μέσου που ενδέχεται να χρησιμοποιούν οι επισκέπτες και τα Μέλη για την πρόσβασή τους στην Υπηρεσία και στις λοιπές υπηρεσίες της www.woofclub.gr.

Με την πρόσβαση και την πλοήγηση στο δικτυακό τόπο από τον επισκέπτη ή/και την εγγραφή των Χρηστών και των Επιχειρήσεων ως Μέλη στην Υπηρεσία Online Κρατήσεων της Woof Club, βεβαιώνεται η ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους των επισκεπτών, Χρηστών και των Επιχειρήσεων, όπως αυτές νομίμως εκπροσωπούνται, των παρόντων Γενικών Όρων (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της Πολιτικής Αποδεκτών Χρήσεων).

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ Χρήστης /Επιχείρηση διαφωνεί με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλει να μην κάνει χρήση καμίας εκ των υπηρεσιών της Woof Club που παρέχονται στο www.woofclub.gr. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών αυτών ή ορισμένων εξ’ αυτών από τα ως άνω πρόσωπα, συνεπάγεται και την ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση εκ μέρους τους με τους παρόντες Γενικούς Όρους, ενώ κάθε φορά που εισέρχονται στο www.woofclub.gr επιβεβαιώνουν εκ νέου τη συμφωνία τους με τη Woof Club με τους παρόντες Γενικούς Όρους.

Να σημειωθεί ότι η Woof Club δύναται κατά καιρούς να τροποποιήσει ή αντικαταστήσει το σύνολο ή/και μέρος των παρόντων Γενικών Όρων κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η τροποποίηση/ αντικατάσταση επιβάλλεται από το νόμο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στο δικτυακό τόπο. Οι απλοί επισκέπτες και τα Μέλη θα ενημερωθούν για τυχόν τροποποίηση των παρόντων Γενικών Όρων, κατά την είσοδό τους στο δικτυακό τόπο , οπότε η συνέχιση της πλοήγησης ή/και η χρήση των υπηρεσιών στο www.woofclub.gr από τα ως άνω πρόσωπα συνεπάγεται και την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιημένων Γενικών Όρων εκ μέρους τους. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε δε συμφωνεί με τις τροποποιήσεις, οφείλει να μη προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ή και χρήση των υπηρεσιών της www.woofclub.gr, δύνανται δε τα Μέλη να ζητήσουν τη διαγραφή του Λογαριασμού τους ή του email τους από τη λίστα αποστολής των ενημερωτικών newsletters, ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν.

Με τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Woof Club στο δικτυακό τόπο, τα Μέλη/επισκέπτες συναινούν ότι οποιαδήποτε αξίωσή τους κατά οποιουδήποτε τρίτου ή και Μέλους για τυχόν ενέργειες ή/και παραλείψεις τους, περιορίζεται στα πρόσωπα αυτά και ουδεμία ευθύνη καταλογίζεται στη Woof Club για τις ενέργειες/ παραλήψεις των προσώπων αυτών.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΑ ΜΕΛΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ.

ΙΙ. ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΙΑ

Πέραν των όρων και ορισμών που δίδονται στους παρόντες Γενικούς Όρους, ισχύουν και οι κατωτέρω ορισμοί:

Δεδομένα εκπροσώπου:

Τα προσωπικά δεδομένα του νομίμου εκπρόσωπου της Επιχείρησης (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Δεδομένα Επιχείρησης:

Τα δεδομένα που δηλώνει η Επιχείρηση κατά την εγγραφή της στην Υπηρεσία Online Κρατήσεων (επωνυμία, διακριτικό τίτλο, δραστηριότητα, νομική μορφή, ΑΦΜ, ΔΟΥ), διεύθυνση έδρας (οδός και αριθμός, ΤΚ, Περιοχή, τηλέφωνα επικοινωνίας).

Δεδομένα Χρήστη:

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία ο Χρήστης δηλώνει και χορηγεί στη Woof Club κατά τη διαδικασία εγγραφής νέου Μέλους (όνομα και επώνυμο, ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), φύλο, περιοχή, ηλικία και ημερομηνία γεννήσεως ή όπως αλλιώς αυτά ενδέχεται να τροποποιηθούν στο μέλλον).

Διαχειριστικό εργαλείο:

Το σύστημα διαχείρισης του Λογαριασμού, Προφίλ και των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που παρέχεται από τη Woof Club στις Επιχειρήσεις κατά την εγγραφή τους.

Δικτυακός τόπος:

Ο δικτυακός τόπος www.woofclub.gr ή οποιοσδήποτε άλλος δικτυακός τόπος φιλοξενήσει στο μέλλον τις υπηρεσίες του, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Woof Club.

Εξουσιοδοτημένος Χρήστης:

 

Το φυσικό πρόσωπο το οποίο προβαίνει στο όνομα και για λογαριασμό του Μέλους στην εγγραφή ή/και χρήση της Υπηρεσίας.

Επισκέπτης:

Οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο το οποίοι πλοηγείται στο δικτυακό τόπο ή/και κάνει χρήση των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται στο δικτυακό τόπο από τη Woof Club για την χρήση των οποίων δεν απαιτείται εγγραφή Μέλους.

Επιχείρηση:

Θεωρείται το νομικό πρόσωπο ή ο επαγγελματίας που εγγράφεται στην Υπηρεσία Online Κρατήσεων της Woof Club που παρέχεται στο δικτυακό τόπο και ανοίγει Λογαριασμό στο www.woofclub.gr με σκοπό να προβάλλει στην Πλατφόρμα τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες ή προϊόντα που παρέχει ώστε να αποτελέσουν αντικείμενο κράτησης εκ μέρους των Χρηστών.

Λογαριασμός Μέλους:

Ο Λογαριασμός που ανοίγεται αυτομάτως από τη Woof Club με την ολοκλήρωση της εγγραφής του Μέλους στην Υπηρεσία και στον οποίο έχουν πρόσβαση τα Μέλη μέσω των κωδικών πρόσβασης με σκοπό τη διαχείριση των δεδομένων τους.

Μέλος:

Θεωρούνται οι Χρήστες και οι Επιχειρήσεις, όπως ορίζονται στο παρόν.

Νόμιμος εκπρόσωπος:

Το φυσικό πρόσωπο το οποίο σύμφωνα με το νόμο ή το καταστατικό δεσμεύει την Επιχείρηση/ Επαγγελματία στις συναλλαγές της/του με τρίτους, συμπεριλαμβανομένης και της Woof Club.

Πληροφορίες:

Το σύνολο των πληροφοριών που αφορούν τόσο στην Επιχείρηση όσο και στις παρεχόμενες από αυτή ταξιδιωτικές υπηρεσίες και προβάλλονται στο Προφίλ της Επιχείρησης, συμπεριλαμβάνουν δε και τις αξιολογήσεις των Χρηστών, την πολιτική κράτησης και ακύρωσης, πολιτική κατοικιδίων, τρόπους πληρωμής, τιμές, και οι οποίες είναι προσβάσιμες στο Χρήστη μέσω του Προφίλ της Επιχείρησης.

Προφίλ Επιχείρησης:

Η σελίδα της Επιχείρησης μέσα στο δικτυακό τόπο στην οποία προβάλλονται οι Πληροφορίες της Επιχείρησης.

Στοιχεία Χρήστη:

Όλες οι πληροφορίες και τα στοιχεία του Χρήστη που καταγράφονται από τη Woof Club κατά τη δια-δράση του με την Υπηρεσία στην Πλατφόρμα (όπως ενδεικτικά τα στοιχεία που προβάλλονται στο Προφίλ του – πρόσφατες αγορές, αξιολογήσεις και κρατήσεις υπηρεσιών, αγαπημένα, πρόσφατες αγορές κτλ) αλλά και των λοιπών υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης στο δικτυακό τόπο (συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων διαδικτυακής συμπεριφοράς του Χρήστη ή και στοιχείων που λαμβάνονται για αυτόν από τα Cookies και η Woof Club επεξεργάζεται σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

Στοιχεία κράτησης:

Όνομα, Επίθετο, υπηρεσία, ημερομηνία κράτησης, κινητό τηλέφωνο Χρήστη και τρόπο πληρωμής.

Συνεργάτες:

Αντιπρόσωποί, εκπρόσωποί, υπάλληλοί, πελάτες, προμηθευτές, τρίτοι πάροχοι, βοηθοί, πληρεξούσιοι, και οποιοδήποτε φυσικό ή/και νομικό πρόσωπο ενεργεί επ’ ονόματι και για λογαριασμό είτε της Woof Club είτε των Μελών.

Υπηρεσία:

Η Υπηρεσία Online Κρατήσεων υπηρεσιών και αγοράς προσφορών της Woof Club που παρέχεται στο δικτυακό τόπο.

Υπηρεσίες (λοιπές):

Οποιαδήποτε υπηρεσία της Woof Club παρέχεται στο δικτυακό τόπο (άλλη από την Υπηρεσία Online κράτησης και αγοράς προσφορών) σε επισκέπτες ή/και Μέλη της Υπηρεσίας, χωρίς να είναι απαραίτητη για τη χρήσης τους η εγγραφή των προσώπων αυτών ως Μέλη, όπως ενδεικτικά υπηρεσία ενημέρωση, Blog, διαφήμισης, εγγραφής σε newsletter κ.α.

Υπηρεσίες που αφορούν σε κατοικίδια ή ταξιδιώτες με κατοικίδια:

Οι υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται τόσο στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου στην κατηγορία «υπηρεσίες», όσο και στο Προφίλ των Επιχειρήσεων και οι οποίες δύνανται κατά καιρούς να τροποποιούνται. Για τους σκοπούς του παρόντος, η όταν γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη υπηρεσία για κατοικίδια, θα εννοείται η υπηρεσία που παρέχεται στο Χρήστη από την Επιχείρηση στην κράτηση της οποίας ο Χρήστης έχει προβεί μέσω της Υπηρεσίας Online Κρατήσεων ή μέσω της αγοράς προσφορών που αναφέρεται στην εν λόγω υπηρεσία ή προϊόν.

Χρήστης:

Θεωρείται το φυσικό πρόσωπο το οποίο εγγράφεται στην Υπηρεσία Online κρατήσεων και αγοράς προσφορών της Woof Club που παρέχεται στο δικτυακό τόπο και ανοίγει Λογαριασμό στο www.woofclub.gr με σκοπό να κάνει χρήση της Υπηρεσίας Online Κρατήσεων μέσω της Πλατφόρμας της Woof Club για την παροχή σε αυτό των υπηρεσιών για κατοικίδια που παρέχονται από τις Επιχειρήσεις.

Η Πολιτική  Cookies και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Γενικών Όρων και ενιαίο με αυτούς σύνολο.

Οι επικεφαλίδες των άρθρων των Γενικών Όρων δεν είναι περιοριστικές για την ερμηνεία τους.

Οποιαδήποτε αναφορά ή ορισμός σε λέξεις που είναι στον ενικό αριθμό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό αριθμό αυτών.

III. ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

1. Σκοπός

Η εγγραφή τόσο των Επιχειρήσεων όσο και των Χρηστών στην Υπηρεσία Online Κρατήσεων και αγοράς προσφορών είναι απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου οι μεν Επιχειρήσεις να δημιουργήσουν το Προφίλ τους στην Πλατφόρμα και να προβάλλουν τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχουν αλλά και άλλες σχετικές Πληροφορίες που τις αφορούν, αφετέρου οι Χρήστες να μπορούν να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας Online Κρατήσεων και αγοράς προσφορών. Η εγγραφή και η συμμετοχή για τους Χρήστες είναι δωρεάν, προσωπική, αμεταβίβαστη και ανεκχώρητη ενώ για τις Επιχειρήσεις προσδιορίζεται σε σταθερό ποσό ετησίως πλέον του νομίμου ΦΠΑ το οποίο μπορεί να αναπροσδιορίζεται με συμφωνία της Woof Club με τις Επιχειρήσεις. Τα Μέλη φέρουν την ευθύνη για τα δεδομένα και στοιχεία που χορηγούν και η Woof Club βασίζεται αποκλειστικώς και μόνον στις δηλώσεις τους αναφορικά με τα δεδομένα και τα στοιχεία τους. Τα προσωπικά δεδομένα που τα Μέλη χορηγούν κατά την εγγραφή τους ως Μέλος, Woof Club τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις των παρόντων Γενικών Όρων και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της.

2. Διαδικασία Εγγραφής Μέλους

2.1 Εγγραφή Χρήστη

Η εγγραφή του Χρήστη ως Μέλος στην Υπηρεσία online Κρατήσεων και αγοράς προσφορών της Woof Club είναι απαραίτητη προκειμένου να κάνει χρήση της. Η διαδικασία εγγραφής είναι γρήγορη και απλή: Αφού ο Χρήστης επιλέξει την υπηρεσία ή προσφορά που επιθυμεί και συνεχίσει σε κράτηση ή αγορά αυτής, το σύστημα θα τον καθοδηγήσει αυτόματα στην καρτέλα εγγραφής Νέου Μέλος. Εναλλακτικά ο Χρήστης οδηγείται στη φόρμα εγγραφής Νέου Μέλους «κλικάρωντας» στην καρτέλα «είσοδος» στην πρώτη σελίδα του δικτυακού τόπου.

Για την εγγραφή του Χρήστη απαιτείται η χορήγηση των παρακάτω προσωπικών του δεδομένων: όνομα και επώνυμο, ισχύουσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), φύλο, περιοχή, ηλικία και ημερομηνία γεννήσεως και η αποδοχή εκ μέρους του των παρόντων Γενικών Όρων Χρήσης, και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Woof Club.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το είδος, το σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων των Μελών/ Χρηστών αναφορικά με αυτά, περιέχονται στην Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Woof Club.

Με την υποβολή της αίτησης εγγραφής, η Woof Club θα αποστείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο δηλωθέν από το Χρήστη e-mail στην αίτηση έγγραφης, το οποίο να ζητά την επιβεβαίωση της εγγραφής του. Μόνο με την επιβεβαίωση της εγγραφής σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο μήνυμα επιβεβαίωσης της εγγραφής ολοκληρώνεται η εγγραφή του Χρήστη στην Υπηρεσία της Woof Club.

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του Χρήστη σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Woof Club ανοίγει στο Χρήστη δικό του Λογαριασμό Μέλους και Προφίλ (βλ Ενότητα ΙΙΙ 2.3 και 2.4).

2.2 Εγγραφή Επιχείρησης

Η Εγγραφή της Επιχείρησης στην Υπηρεσία Online Κρατήσεων της Woof Club είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση αυτής. Η διαδικασία είναι εύκολη, γρήγορη και για την ολοκλήρωση της απαιτείται η καταβολή ετήσιας συνδρομής πλέον ΦΠΑ. Η Επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλλει στη Woof Club μια αίτηση εγγραφής αφού προηγουμένως συμπληρώσει τα παρακάτω στοιχεία της:

- Στοιχεία επιχείρησης (επωνυμία, διακριτικό τίτλο, δραστηριότητα, νομική μορφή, ΑΦΜ, ΔΟΥ),

- διεύθυνση έδρας (οδός και αριθμός, ΤΚ, Περιοχή, τηλέφωνα επικοινωνίας),

- στοιχεία νομίμου εκπροσώπου (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) καθώς και έναν κωδικό πρόσβασης της προτίμησής της.

- συνεργαζόμενη πλατφόρμα εξυπηρέτησης διαδικτυακών κρατήσεων σε καταλύματα και url του λογαριασμού της σε αυτή.

Με την υποβολή της αίτησης εγγραφής Μέλους θα αποσταλεί από τη Woof Club ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από την Επιχείρηση ηλεκτρονική διεύθυνση, το οποίο θα ζητά την επιβεβαίωση της εγγραφής της Επιχείρησης. Η εγγραφή της Επιχείρησης ολοκληρώνεται με την επιβεβαίωση εκ μέρους της (δια του νομίμου εκπροσώπου της) της αίτησης εγγραφής της σύμφωνα με τα ανωτέρω. Σε περίπτωση που η Επιχείρηση δεν προβεί σε επιβεβαίωση της εγγραφής εντός 48 ωρών από την υποβολή αίτησης εγγραφής της, εκπρόσωπος της Woof Club θα επικοινωνήσει με την Επιχείρηση στα δηλωθέντα από αυτή κατά την αίτηση εγγραφής της στοιχεία επικοινωνίας, με σκοπό τη διεκπεραίωση για λογαριασμό της Επιχείρησης της εγγραφής της στην Υπηρεσία Online κρατήσεων σύμφωνα με τα ανωτέρω. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής, η Επιχείρηση μπορεί να δημιουργήσει το εταιρικό της προφίλ και να αναρτήσει στην Πλατφόρμα τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα που παρέχει και τις σχετικές με αυτή και τις υπηρεσίες της πληροφορίες.

2.3 Λογαριασμός Μέλους

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής στην Υπηρεσία Online κρατήσεων, ο Χρήστης/ Επιχείρησης αποκτούν την ιδιότητα του Μέλους. Ως Μέλη αποκτούν Λογαριασμό στη Woof Club, στον οποίο αποθηκεύονται τα δεδομένα τους και τα στοιχεία τους που δηλώθηκαν στη Woof Club κατά τη διαδικασία της εγγραφής. Τα δεδομένα και στοιχεία που καταχωρούνται κατά την εγγραφή πρέπει να είναι πλήρη, αληθή και επικαιροποιημένα. Σε περίπτωση που το Μέλος επιθυμεί τυχόν να αλλάξει κάποια από τα δεδομένα του, εισέρχεται στο Λογαριασμό του και αποθηκεύει τα νέα δεδομένα/στοιχεία του.

Με την εγγραφή του το Μέλος σύμφωνα με τα ανωτέρω, δίνει τη ρητή του συγκατάθεσή για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων και των στοιχείων του βάσει των παρόντων Γενικών Όρων και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Woof Club, τους οποίους Όρους και Πολιτικές δηλώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. Οποτεδήποτε παρέχεται η δυνατότητα άρσης της συγκατάθεσής για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων που το Μέλος έχει χορηγήσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, είτε προβαίνοντας σε διαγραφή Μέλους, είτε στέλνοντας σχετικό μήνυμα στη Woof Club στο info@woofclub.gr. Οποιαδήποτε στιγμή το Μέλος έχει πρόσβαση στα δεδομένα του ή μπορεί επίσης οποιαδήποτε στιγμή να ζητήσει την άμεση διαγραφή ή διόρθωση τους, (σε περίπτωση που δεν το κάνει το ίδιο το Μέλος μέσω του Λογαριασμού του), την προσωρινή μη χρησιμοποίηση τους από τη Woof Club, τη δέσμευση ή μη διαβίβασή τους, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@woofclub.gr. Σε κάθε περίπτωση πάντως τα δεδομένα του Μέλους διατηρούνται από τη Woof Club μόνο για όσο χρόνο αυτό παραμένει εγγεγραμμένο Μέλος της Woof Club, με τη ρητή επιφύλαξη των όσων ρητά ορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους. Τα δεδομένα του Μέλους δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο για σκοπό πέραν του σκοπού που σαφώς ορίζεται στους παρόντες Γενικούς Όρους και στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αν το Μέλος επιθυμεί τη διαγραφή του Λογαριασμού του, θα πρέπει να αποστείλει στη Woof Club το σχετικό του αίτημα εγγράφως στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@woofclub.gr. Η Woof Club θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαγραφή του Λογαριασμού του εν λόγω Μέλους, το συντομότερο δυνατόν, το αργότερο δε εντός 48 ωρών (λόγω τεχνικών θεμάτων).

2.4 Το Προφίλ Χρήστη

Με την εγγραφή του Χρήστη ως Μέλος της Υπηρεσίας Online κρατήσεων, δημιουργείται αυτομάτως και το προφίλ του στην Πλατφόρμα. Σε αυτό μπορεί να δει τη λίστα με τις κρατήσεις και τις αγορές του, τους πόντους επιβράβευσης καθώς και τις αγαπημένες του Επιχειρήσεις. Στο προφίλ του Χρήστη αποθηκεύονται πληροφορίες αναφορικά με το Χρήστης και τη διά- δράση του με την Υπηρεσία από την εγγραφή του και έπειτα.

2.5 Προφίλ Επιχείρησης

Με την ολοκλήρωση της εγγραφής της Επιχείρησης και το άνοιγμα Λογαριασμού της, δίνεται η δυνατότητα στην Επιχείρηση να δημιουργήσει το Προφίλ της, δηλαδή τη δική της σελίδα μέσα στην Πλατφόρμα στην οποία παρουσιάζεται στους Χρήστες προβάλλοντας την ίδια την Επιχείρηση και τα παρεχόμενα από αυτή προϊόντα/ υπηρεσίες. Ειδικότερα η Επιχείρηση μπορεί να αναρτήσει πληροφορίες αναφορικά με την Επιχείρησή, τις παρεχόμενες από αυτή υπηρεσίες ή προϊόντα, τυχόν προσφορές, το ωράριο λειτουργίας, τον τρόπο και τα μέσα πληρωμής, τους συνεργάτες της, μεθόδους παροχής των υπηρεσιών κτλ, ενώ ορατές στο Προφίλ της επιχείρησης είναι και οι αξιολογήσεις και τα σχόλια των Χρηστών οι οποίοι έκαναν χρήση των υπηρεσιών και αντίστοιχη βαθμολογία της Επιχείρησης από αυτούς.

IV. Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ONLINE ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ)

1. Σκοπός

Η Woof Club θέτει το www.woofclub.gr στη διάθεση των εγγεγραμμένων Μελών ως ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ανάρτηση, προβολή και παρουσίαση εκ μέρους των Επιχειρήσεων των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρουν με σκοπό την πραγματοποίηση κράτησης των ταξιδιωτικών υπηρεσιών από τους εγγεγραμμένους Χρήστες μέσω οποιασδήποτε συσκευής (κινητού) τηλεφώνου, ηλεκτρονικού υπολογιστή και εν γένει οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου.

2. Προϋποθέσεις χρήσης της Υπηρεσίας Online κράτησης

Προϋπόθεση για τη χρήση της υπηρεσίας Online Κράτησης αποτελεί η εγγραφή του Χρήστη και της Επιχείρησης ως Μέλος στη www.woofclub.gr και η ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Γενικών Όρων και της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων.

3. Διαδικασία, Όροι και Προϋποθέσεις Κράτησης

Ο Χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει την υπηρεσία που τον ενδιαφέρει είτε επιλέγοντας αυτή, είτε προσθέτοντας επιπλέον φίλτρα αναζήτησης όπως περιοχή, κατηγορία κτλ. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες παρουσιάζονται στο Χρήστη, ο οποίος στη συνέχεια έχει τη δυνατότητα να λάβει γνώση περισσότερων πληροφοριών αναφορικά με την Επιχείρηση που τις παρέχει. Κάνοντας “κλικ” σε αυτή (υπηρεσία) ο Χρήστης οδηγείται στο Προφίλ της Επιχείρησης όπου και μπορεί να δει περισσότερες Πληροφορίες αναφορικά με την Επιχείρηση. Για την ολοκλήρωση της κράτησης ο Χρήστης έχει ήδη αποδεχτεί τους παρόντες Γενικούς Όρους και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων της Woof Club (κατά το στάδιο της εγγραφής του ως Μέλος). Υπενθυμίζεται ότι σε περίπτωση που ο Χρήστης δε συμφωνεί με αυτές ή έχει αντιρρήσεις, να μη κάνει χρήση της Υπηρεσίας. Ο Χρήστης επιλέγει την υπηρεσία που τον ενδιαφέρει από την Επιχείρηση της αρεσκείας του και αφού επιλέξει τον τύπο της υπηρεσίας και τη μέρα και ώρα που επιθυμεί, προβαίνει σε κράτηση. Πριν την ολοκλήρωση της κράτησης ο Χρήστης θα πρέπει να δηλώσει το e-mail του με σκοπό την αποστολή σε αυτόν από τη Woof Club υπενθύμιση για το ραντεβού του με την Επιχείρηση όταν και εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί από την Επιχείρηση. Με την εισαγωγή του email στην Πλατφόρμα, η Woof Club θα του αποστείλει στη δηλωθείσα  κατά τα ανωτέρω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ένα email στο οποίο θα περιλαμβάνεται η ακριβής ώρα και ημέρα του ραντεβού του με την Επιχείρηση.

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής κράτησης, ο Χρήστης δεσμεύεται από τους παρόντες Γενικούς Όρους συμπεριλαμβανομένων και των όρων κράτησης και υποχρεούται σε πληρωμή εάν και εφόσον του παρασχεθεί η υπηρεσία από την Επιχείρηση. Ο Χρήστης δε χρεώνεται για την κράτηση της Υπηρεσίας ούτε από τη Woof Club ούτε και από την Επιχείρηση που επιλέγει.

Πραγματοποιώντας κράτηση σε μια επιχείρηση αναφορικά με κάποια υπηρεσία, ο Χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί με τη σχετική πολιτική ακύρωσης και μη εμφάνισης του καθώς και με οποιουσδήποτε επιπλέον όρους (παροχής υπηρεσιών/προϊόντων) και προϋποθέσεις της Επιχείρησης.

Αφού πραγματοποιηθεί η κράτηση από το Χρήστη σύμφωνα με τα ανωτέρω, η Woof Club αναλαμβάνει να αποστείλει αυτοματοποιημένη ειδοποίηση στην Επιχείρηση, διαβιβάζοντας σε αυτή (Επιχείρηση) τα στοιχεία της κράτησης και τα δεδομένα του Χρήστη ήτοι όνομα, επίθετο, υπηρεσία, ημερομηνία κράτησης και τρόπο πληρωμής με σκοπό τη δέσμευση της Επιχείρησης αναφορικά με την υπό κράτηση υπηρεσία. Η Woof Club δε φέρει ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων της κράτησης, συμπεριλαμβανομένων και των δεδομένων των Χρηστών.

Από τη στιγμή ολοκλήρωσης της κράτησής από το Χρήστη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν, η Woof Club δεν έχει καμία υποχρέωση έναντι τόσο της Επιχείρησης όσο και του Χρήστη, καθόσον ενεργεί αποκλειστικά ως μεσάζων ανάμεσα τους.

Πραγματοποιώντας μία κράτηση online μέσω της Υπηρεσίας, δημιουργείται σχέση συμβολαίου (νομικά δεσμευτική) μεταξύ του Χρήστη και της Επιχείρησης, η οποία νομική σχέση συνεπάγεται αφενός την υποχρέωση της Επιχείρησης να παρέχει στο Χρήστη την υπηρεσία κατά το χρόνο που έχει γίνει η κράτηση και στην τιμή της υπηρεσίας που αναγραφόταν κατά την ημερομηνία κράτησης στο Προφίλ της Επιχείρησης και αφετέρου την υποχρέωση του Χρήστη να εμφανιστεί κατά την ημέρα και ώρα κράτησης και να καταβάλλει το κόστος της υπηρεσίας στην Επιχείρηση κατά την ολοκλήρωση παροχής της υπηρεσίας. Συνεπώς η Woof Club δε δεσμεύεται από την κράτηση και άρα και δε βαρύνεται με καμία ευθύνη αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών και των συναλλαγών μεταξύ των Χρηστών και των Επιχειρήσεων. Στην εξαιρετικά απίθανη περίπτωση κάποιου προβλήματος σχετικά με την κράτηση, η ευθύνη της Woof Club προς τον Χρήστη, αν υπάρχει, περιορίζεται στο κόστος της ταξιδιωτικής υπηρεσίας στην κράτηση της οποίας έχει προβεί. Για την αποφυγή αμφιβολιών η Επιχείρηση πρέπει σε τακτική βάση (συνιστάται σε καθημερινή βάση) να ελέγχει και να επαληθεύει στο σύστημα κρατήσεων του διαχειριστικού εργαλείου που της παρέχει η Woof Club την κατάσταση με τις κρατήσεις.

4. Πολιτική Ακύρωσης – Αλλαγής

Ο Χρήστης μπορεί να ακυρώσει την κράτηση σύμφωνα με την ακυρωτική πολιτική της κάθε Επιχείρησης, όπως αυτή συμφωνείται μεταξύ του Χρήστη και της Επιχείρησης στο Προφίλ της Επιχείρησης. Πριν ο Χρήστης προβεί σε ακύρωση, παρακαλείται όπως ελέγξει την πολιτική της εν λόγω Επιχείρησης αναφορικά με τις ακυρώσεις. Ειδικότερα ισχύουν οι κατωτέρω διατάξεις αναφορικά με την ακύρωση κρατήσεων:

4.1 Ακύρωση πριν την ημερομηνία κράτησης

Για να ακυρώσει ο Χρήστης μια κράτηση θα πρέπει να κάνει είσοδο στο προφίλ του και να πατήσει το κουμπί ακύρωσης για την υπηρεσία που θέλει να ακυρώσει. Αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί μέσα στο χρόνο που ορίζεται από την εν λόγω Επιχείρηση στο Προφίλ της, τότε η ακύρωση θεωρείται έγκυρη και η Επιχείρηση ενημερώνεται αυτομάτως μέσω του διαχειριστικού εργαλείου της Woof Club για την ακύρωση. Αν η ακύρωση πραγματοποιηθεί μετά το χρόνο ακύρωσης σύμφωνα με την πολιτική ακύρωσης της Επιχείρησης, η ακύρωση δε θεωρείται έγκυρη και η μεν Επιχείρηση θα ενημερωθεί από τη Woof Club, ο Χρήστης όμως θα χρεωθεί την άκυρη ακύρωση ως «μη εμφάνιση – Non show»

Για να ακυρώσει η Επιχείρηση μια κράτηση θα πρέπει να κάνει είσοδο στο προφίλ της και να πατήσει το κουμπί ακύρωσης για τον πελάτη που θέλει να ακυρώσει. Στην περίπτωση αυτή η Woof Club θα αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο Χρήστη.

4.2 Μη εμφάνιση (χωρίς ακύρωση)(Non-show)

Η μη εμφάνισή του Χρήστη την προσυμφωνημένη ημερομηνία έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της κράτησής. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ένας Χρήστης δεν εμφανιστεί σε 3 επιβεβαιωμένα από τη Woof Club ραντεβού του στην κράτηση των οποίων έχει προβεί μέσω της Υπηρεσίας Online Κράτησης χωρίς να έχει προβεί σε ενέργειες έγκυρης ακύρωσης σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, η Woof Club θα απενεργοποιήσει το Λογαριασμό του Χρήστης χωρίς καμία ειδοποίηση και χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη, καθόσον βασικό της μέλημα αποτελεί η συνέπεια των Μελών της στις μεταξύ τους συναλλαγές και η διατήρηση υψηλού επιπέδου Υπηρεσίας.

4.4 Τροποποίηση της κράτησης πριν την άφιξη

Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιθυμεί οποιαδήποτε αλλαγή στην κράτηση, θα πρέπει να λάβει υπόψη του ότι:

α) αν η αλλαγή πραγματοποιηθεί μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην πολιτική αλλαγής της εν λόγω Επιχείρησης, η οποία είναι αναρτημένη στο Προφίλ της Επιχείρησης, να επιλέξει «αλλαγή κράτησης», ή

β) αν η αλλαγή δεν πραγματοποιηθεί μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην πολιτική αλλαγής της εν λόγω Επιχείρησης, τότε δεν μπορεί να κάνει ακύρωση, οπότε αν δεν εμφανιστεί στο ραντεβού του, θα το «χρεωθεί» ως non-show, οπότε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του παρόντος.

4.5 Υπαναχώρηση

Επειδή με την Υπηρεσία δεν παράγονται υποχρεώσεις απορρέουσες από αποστάσεως αγορά (αγορά με ηλεκτρονικά μέσα) δεν παράγονται και δικαιώματα και υποχρεώσεις υπαναχώρησης μεταξύ των Μελών και της Woof Club.

5. Κατάταξη επιχειρήσεων

Η Woof Club δε προκρίνει, εγκρίνει ή υποδεικνύει τις Επιχειρήσεις ή/και τις παρεχόμενες από αυτές ταξιδιωτικές υπηρεσίες, τα χαρακτηριστικά, ιδιοκτήτες, τιμές ή πολιτικές αυτών. Δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να θεωρείται μέσο υπόδειξης ή έγκρισης (της τιμής, του επιπέδου υπηρεσιών ή της βαθμολογίας) οποιασδήποτε διαθέσιμης στην Πλατφόρμα Επιχείρησης η/και υπηρεσίας . Οι διαθέσιμες φωτογραφίες και τα κείμενα που συνοδεύουν τις Επιχειρήσεις και τις παρεχόμενες από αυτές υπηρεσίες, αποσκοπούν αποκλειστικά και μόνο στην περιγραφή αυτών και σε καμία περίπτωση δεν είναι ή θεωρούνται υπόδειξη εκ μέρους της Woof Club.

Η σειρά με την οποία εμφανίζονται οι Επιχειρήσεις και οι παρεχόμενες από αυτές υπηρεσίες στην Πλατφόρμα, καθορίζεται αυτόματα και μονομερώς από τη Woof Club. Ειδικότερα η σειρά εμφάνισης βασίζεται και επηρεάζεται αποκλειστικά από τη βαθμολογία και τα σχόλια των Χρηστών και στη συνέχεια προβάλλονται κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά. Στην περίπτωση ωστόσο που ο Χρήστης έχει βάλει φίλτρα στην αναζήτηση Επιχείρησης ή υπηρεσίας με βάση την περιοχή, τότε η Πλατφόρμα διαβάζει μέσω Google το κέντρο της περιοχής και εμφανίζει τα κοντινότερα, ή με βάση την τιμή τα αντίστοιχα κοκ. Η Woof Club επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διαφοροποιήσει μονομερώς τον τρόπο εμφάνισης των Επιχειρήσεων ή/και των υπηρεσιών, ενημερώνοντας τα Μέλη με σχετική ανάρτηση στο δικτυακό τόπο, όπως ορίζεται στους παρόντες Γενικούς Όρους αναφορικά με την τροποποίηση των παρόντων.

6. Αξιολόγηση – Βαθμολόγηση

Μετά την παροχή εκ μέρους της Επιχείρηση των υπηρεσιών στην κράτηση των οποίων ο Χρήστης έχει προβεί μέσω της Υπηρεσίας, η Woof Club αποστέλλει σε αυτόν (Χρήστη) ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο του ζητείται η αξιολόγηση της Επιχείρησης την επόμενη μέρα στις 09:00 το πρωί. Η αξιολόγηση δεν είναι υποχρεωτική εκ μέρους του Χρήστη. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με την συμπλήρωση μιας σχετικής φόρμας. Η συμπληρωμένη φόρμα με τα σχόλια πελατών μπορεί (α) να αναρτηθεί στο Προφίλ της Επιχείρησης αποκλειστικά για την ενημέρωση (μελλοντικών) πελατών σχετικά με τη γνώμη σας για το επίπεδο των υπηρεσιών και την ποιότητα της υπηρεσίας- εκ μέρους της Επιχείρησης, (β) να χρησιμοποιηθεί και να τοποθετηθεί (πλήρως ή εν μέρει) από την Woof Club για σκοπούς μάρκετινγκ, προώθησης ή βελτίωση των υπηρεσιών της, στο δικτυακό τόπο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, newsletter, σε ειδικές προωθητικές ενέργειες, εφαρμογές ή άλλα δίκτυα που ανήκουν, φιλοξενούνται, χρησιμοποιούνται ή ελέγχονται από την Woof Club. Στην φόρμα σχολίων πελατών θα προβάλλεται το όνομά και το πρώτο γράμμα από το επίθετο του Χρήστη, χωρίς ωστόσο να προβληθεί οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, δεδομένα ή στοιχείο για αυτόν. Σε περίπτωση που ο Χρήστης ανεβάσει φωτογραφία του στο Προφίλ του, αυτή αυτομάτως θα φαίνεται και στο Χρήστη ο οποίος παραθέτει τα σχόλιά του και κάνει και την αξιολόγηση της Επιχείρησης.

Ο Χρήστης οφείλει ωστόσο να είναι αντικειμενικός κατά την διαδικασία αξιολόγησης/ βαθμολόγησης των Επιχειρήσεων και να παρέχει αληθή στοιχεία και καθόλου προσωπικές προσβολές. Απαγορεύεται η αθέμιτη παρεμβολή σε Προφίλ Επιχείρησης καθώς και η υποβολή παραπλανητικών ή/ και συγκριτικών αξιολογήσεων, ή η χειραγώγηση του συστήματος για την εξυπηρέτηση συμφερόντων. Σε περίπτωση που η Woof Club λάβει γνώση οποιασδήποτε τέτοιας μη αποδεκτής ενέργειας, δικαιούται αλλά δεν υποχρεούται, όπως μονομερώς διαγράψει μια αξιολόγηση.

Η Woof Club διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόσει, αρνηθεί ή διαγράψει τα σχόλια, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρειά σε περίπτωση που αυτά είναι υβριστικά, ανήθικα ή χυδαία και πέρα από τους κανόνες χρηστής συμπεριφοράς και ηθικής και μη επαρκώς τεκμηριωμένα. Η Woof Club διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αξιολογήσεις οι οποίες δεν περιέχουν κανένα σχόλιο. Η φόρμα σχολίων πελατών θα πρέπει να θεωρείται έρευνα και δεν περιλαμβάνει (πρόσθετες εμπορικές) προσφορές, προσκλήσεις, κίνητρα κ.α.

 

Τα Μέλη αναγνωρίζουν ότι η Woof Club είναι διανομέας (χωρίς καμία υποχρέωση να επιβεβαιώσει) και όχι εκδότης των εν λόγω σχολίων. Η Woof Club θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την παρακολούθηση και την επισκόπηση των σχολίων των Χρηστών σε σχέση με την προσβολή των ηθών ή την αναφορά ονόματος συγκεκριμένου ατόμου. Η Woof Club δεν θα συμμετέχει σε καμία συζήτηση, διαπραγμάτευση ή αλληλογραφία με τις Επιχειρήσεις σε σχέση με τα σχόλια των Χρηστών (το περιεχόμενο ή συνέπειες από τη δημοσίευση ή τη διανομή αυτών) και σε καμία περίπτωση δεν παίρνει θέση ούτε αναλαμβάνει διαδικασίες για τη διευθέτηση τυχόν διένεξης ή οποιασδήποτε διαφοράς ή διαφωνίας προκύψει μεταξύ του Χρήστης και της Επιχείρησης εκ του λόγου αυτού. Η υποχρέωση της Woof Club εξαντλείται στη μη ανάρτηση σχολίων τα οποία είναι αντίθετα με τους κανόνες της ηθικής και της καλής πίστης. Η Woof Club δεν έχει και αποποιείται κάθε ευθύνης και υποχρέωσης για το περιεχόμενο και τις συνέπειες (με τη δημοσίευση ή διανομή) τυχόν παρατηρήσεων ή σχολίων για οτιδήποτε και με όποιον τρόπο.

Οι κριτικές των Χρηστών που παρουσιάζονται στο δικτυακό τόπο είναι οι προσωπικές γνώμες ατόμων που έχουν επισκεφτεί τις Επιχειρήσεις και τους έχουν παρασχεθεί οι υπηρεσίες και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν εγγύηση, προτροπή, έγκριση ή διαβεβαίωση από τη Woof Club.

Η Επιχείρηση έχει δικαίωμα να απαντήσει στην αξιολόγηση. Επίσης, εάν δεν της αρέσει κάποιο σχόλιο, μπορεί να το αναφέρει στη Woof Club από το σύστημά της και η Woof Club διατηρεί το δικαίωμα να το διαγράψει αν θεωρεί κατά την απόλυτη διακριτικής της ευχέρεια, ότι το εν λόγω σχόλιο είναι προσβλητικό, υβριστικό, χυδαίο, ανήθικο, ή ψευδές, ή/και προκατειλημμένο κλπ.

7. Τιμές

Οι τιμές των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που αναγράφονται στην Πλατφόρμα αφορούν τη συνολική τιμή που θα χρεωθεί ο Χρήστης ανά υπηρεσία, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. και όλους τους άλλους φόρους (με επιφύλαξη της πιθανότητας αλλαγής αυτών των φόρων). Ορισμένες φορές, εμφανίζονται χαμηλότερες τιμές για συγκεκριμένες υπηρεσίες, οι οποίες ωστόσο ορίζονται από τις Επιχειρήσεις και ενδέχεται να συνοδεύονται από ειδικούς περιορισμούς και όρους, που έχουν να κάνουν, για παράδειγμα, με την ακύρωση, διάρκεια, τρόπο, τόπο παροχής αυτών κτλ. Ο Χρήστης παρακαλείται να ελέγξει προσεκτικά τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες και τις τιμές για πιθανούς τέτοιου είδους όρους προτού πραγματοποιήσει την κράτησή.

8. Προσφορές

Οι Επιχειρήσεις δύνανται να αναρτήσουν στην Πλατφόρμα με ιδία ευθύνη προσφορές στις παρεχόμενες υπηρεσίες ή προϊόντα. Στις αντίστοιχες υπηρεσίες θα εμφανίζεται η παλιά και η νέα τιμή. Οι Επιχειρήσεις οφείλουν να ακολουθούν την εφαρμοστέα νομοθεσία αναφορικά με τις προσφορές εκπτώσεις. Ο Χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για τις προσφορές είτε κλικάρωντας το αντίστοιχο πεδίο στην αρχική σελίδα, είτε με περιήγηση στο Προφίλ των Επιχειρήσεων. Οι κατάταξη των προσφορών εμφανίζεται με βάση την ημερομηνία καταχώρησης αυτών, την αξιολόγηση – βαθμολόγηση των Επιχειρήσεων που τις παρέχουν και σε δεύτερο επίπεδο με αλφαβητική κατάταξη του ονόματος της Επιχείρησης. Οι Προσφορές, όπως εξάλλου και οι τιμές, αφορούν στο σύνολο των χρημάτων που θα καταβάλλουν οι Χρήστες που θα προβούν σε κράτηση των αντίστοιχων υπηρεσιών και προϊόντων και είναι δεσμευτικές για την Επιχείρηση.

9. Woof Club πόντοι

Με τη Χρήση της Υπηρεσίας ο Χρήστης κερδίζει πόντους επιβράβευσης. Οι πόντοι που κερδίζει ο Χρήστης ανάλογα με την ενέργεια στην οποία θα προβεί στην Πλατφόρμα, περιγράφονται στο δικτυακό τόπο και δύνανται κατά καιρούς να τροποποιούνται κατά την απόλυτη κρίση της Woof Club. Για κάθε διακόσιους (200) πόντους που κερδίζει ο Χρήστης η Woof Club αποστέλλει (εντός τριάντα (30) ημερών) προνομιακές εκπτώσεις σε προϊόντα και υπηρεσίες που υποστηρίζονται από την Πλταφόρμα και ο Χρήστης μπορεί να εξαργυρώσει σε Επιχείρηση που αφορούν εντός 30 ημερών από την αποστολή τους στο Χρήστη.

10. Προμήθεια

Για κάθε προσφορά που παρέχει η Επιχείρηση και αγοράζεται από Χρήστη μέσω της Πλατφόρμας, η Επιχείρηση θα καταβάλλει στη Woof Club αμοιβή για την Υπηρεσία κράτησης, ίση με το οκτώ τοις εκατό (8%) της καθαρής αξίας της συνολικής κράτησης  που παρασχέθηκε από την Επιχείρηση (εφεξής η «Προμήθεια») πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Οι Επιχειρήσεις που έχουν επιλέξει ως εξυπηρετητή κρατήσεων τον ιστότοπο booking.com δεν επιβαρύνονται με επιπλέον προμήθεια.

Με τη συμπλήρωση του ποσού των είκοσι ευρώ (€20) προμήθειας, η Woof Club θα αποστέλλει στην Επιχείρηση τιμολόγιο παροχής Υπηρεσιών με το κόστος που αντιστοιχεί στις κρατήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην εν λόγω Επιχείρηση μέσω της Πλατφόρμας κατά το τιμολογούμενο διάστημα. Το τιμολόγιο θα αποστέλλεται μέσα στο πρώτο πενθήμερο του επόμενου ημερολογιακού μήνα από αυτόν που συμπληρώνεται η προμήθεια των είκοσι (20) ευρώ. Η εξόφληση του τιμολογίου θα πρέπει να πραγματοποιείται από την Επιχείρηση το αργότερο εντός τριών (3) ημερών από την αποστολή του. Ρητά συμφωνείται και από την Επιχείρηση η έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων από τη Woof Club. Σε κάθε περίπτωση η Woof Club θα αποστέλλει κάθε 30η Ιουνίου και 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους τιμολόγιο στις Επιχειρήσεις των οποίων η προμήθεια που πρέπει να καταβάλλουν στη Woof Club είναι μικρότερη του ποσού των 20 ευρώ, οπότε και ισχύουν τα όσα ανωτέρω ορίζονται αναφορικά με το χρόνο εξόφλησης των τιμολογίων. Η εξόφληση των τιμολογίων θα γίνεται μέσω τραπέζης σε λογαριασμό τον οποίο η Woof Club θα ανακοινώνει στα τιμολόγιά της.

Σε περίπτωση προπληρωμής από το Χρήστη, η Woof Club θα καταβάλλει το ποσό της ταξιδιωτικής υπηρεσίας στην Επιχείρηση αφαιρουμένου του ποσού που αντιστοιχεί στη συμφωνηθείσα στο παρόν προμήθειας.

Οι ακυρωθείσες κρατήσεις δε θα υπολογίζονται στον εκκαθαριστικό λογαριασμό, εκτός και αν αυτές (ακυρώσεις) πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία αποστολής του τιμολογίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν.

Η Woof Club ρητά διατηρεί το δικαίωμα παροχής δώρο -επιταγών στους Χρήστες της. Η Επιχείρηση υποχρεούται να αποδέχεται τις δώρο-επιταγές από τους Χρήστες εάν αυτές είναι έγκυρες.

V. ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Woof Club

1. Γενικά

Η δραστηριότητα της Woof Club εξαντλείται στη διευκόλυνση κρατήσεων για παροχή εκ μέρους των Επιχειρήσεων τουριστικών και ταξιδιωτικών υπηρεσιών που αφορούν σε κατοικίδια στους Χρήστες, πώλησης προσφορών που αφορούν σε υπηρεσίες και προϊόντα για κατοικίδια δεν κατέχει και δε διευθύνει καμία Επιχείρηση και δεν παρέχει η ίδια υπηρεσίες για κατοικίδια, ούτε και παρέχει εγγυήσεις για την ποιότητα των υπηρεσιών των Επιχειρήσεων που θα παρέχουν αυτές στους Χρήστες κατά την επίσκεψη τους σε αυτές (επιχειρήσεις) ή για τις προσφορές στα προϊόντα που πωλούνται από την Πλατφόρμα και αντιστρόφως για την έγκυρη εμφάνιση των Χρηστών στην Επιχείρηση κατά την δηλωθείσα στην κράτηση ημερομηνία και ώρα, για το ήθος και τη διαγωγή τους, ούτε και για την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση της επιχείρησης κατά την αποχώρησή του από αυτή.

2. Δικαιώματα – Υποχρεώσεις Woof Club

2.1 Οριστική διαγραφή Λογαριασμού Μέλους

Περάν των όσων περιπτώσεων αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς Όρους αναφορικά με τη διαγραφή Λογαριασμού Μέλους, η Woof Club ρητά επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να διαγράψει το Λογαριασμό Μέλους στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) Σε περίπτωση που η Επιχείρηση είναι σε καθεστώς πτώχευσης ή έχει αιτηθεί για να υπαχθεί σε καθεστώς πτώχευσης ή και εκκαθάρισης. β) Σε περίπτωση που το Μέλος κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια Woof Club παραβιάζει την Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων της Υπηρεσίας, ή/και παραβιάζει οποιονδήποτε όρο ή διάταξη αναφέρεται στους παρόντες Γενικούς Όρους ή/και έχει διαπράξει κατά την κρίση της Woof Club ποινικό ή άλλο αδίκημα κατά τη χρήση της Υπηρεσίας ή/και προκαλέσει άμεσο κίνδυνο-ζημία στη Woof Club  ή/και σε οποιοδήποτε Μέλος, ή/και για οποιονδήποτε άλλο σπουδαίο λόγο μη αναφερόμενο στο παρόν.

Στις ως άνω περιπτώσεις η διαγραφή Λογαριασμού είναι άμεση και αυτόματη, χωρίς η Woof Club να δίνει δικαίωμα στο Μέλος να άρει την παραβίαση, ρητά δε επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος για αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας έχει τυχόν υποστεί από τις πράξεις ή/και παραλήψεις των Μελών της σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2.2 Προσωρινή απενεργοποίηση της υπηρεσίας

Περάν των όσων περιπτώσεων αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς Όρους αναφορικά με τη διαγραφή Λογαριασμού Μέλους, η Woof Club ρητά επιφυλάσσεται του δικαιώματός της κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να απενεργοποιήσει προσωρινά το Λογαριασμό του Μέλους άμεσα και αζημίως, σε περίπτωση που αυτή κρίνει ότι ο Χρήστης έχει παραβιάσει οποιονδήποτε όρο του παρόντος, ή έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς αυτή και μέχρις ότου άρει την παράβαση εντός διαστήματος που η Woof Club κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια του έχει τάξει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του, η Woof Club δύναται να απενεργοποιήσει οριστικά το Λογαριασμό του Μέλους, επιφυλασσόμενης ρητά παντός νομίμου δικαιώματός της συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος για αποκατάστασης οποιασδήποτε ζημίας έχει τυχόν υποστεί από τις πράξεις ή/και παραλήψεις του Χρήστη σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ρητά συμφωνείται ότι το Μέλος δεν δύναται για τις περιπτώσει των άρθρων IV.2.1 και IV.2.2 να αξιώσει την ανόρθωση οποιαδήποτε ζημίας του από την απενεργοποίηση της Υπηρεσία σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις, ακόμη και σε περίπτωση που οι ενδείξεις στις οποίες βασίστηκε η Woof Club για τη διαγραφή του Λογαριασμού ήταν εσφαλμένες, καθόσον αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα αυτοματοποιημένα μέσα που χρησιμοποιεί η Woof Club για την εξεύρεση τυχόν παράνομων ή αντισυμβατικών δραστηριοτήτων των Μελών, βασίζονται είτε σε γενικές τυποποιημένες/αυτοματοποιημένες εντολές ενός προγράμματος λογισμικού το οποίο ενδέχεται να περιλαμβάνει ή/και να προβεί σε σφάλματα, είτε και σε καταγγελίες άλλων Μελών.

Εξυπακούεται ότι το Μέλος που έχει διαγραφεί από την Υπηρεσία απαγορεύεται να γίνει μέλος ξανά της Υπηρεσίας με τα ίδια ή άλλα στοιχεία εκτός και αν η Woof Club συναινέσει ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό το Μέλος συναινεί η Woof Club να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημά της προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του.

Τυχόν οφειλές του Μέλους προς την Εταιρεία καθίστανται αμέσως ληξιπρόθεσμες και απαιτητές. Τυχόν υποβληθείσες και παραληφθείσες αξιολογήσεις ενός μέλους συνεχίζουν να εμφανίζονται και μετά την απώλεια ιδιότητας του μέλους.

2.3 Διακοπή λειτουργίας της Υπηρεσίας

Η Woof Club διατηρεί το δικαίωμα για τεχνικούς λόγους, λόγους συντήρησης ή/και αναβάθμισης της Πλατφόρμας ή/και της Υπηρεσίας, να διακόπτει τη λειτουργία της Υπηρεσίας προσωρινά και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Σε περίπτωση που η διακοπή αυτή διαρκέσει πάνω από ένα εύλογο χρονικό διάστημα κατά την απόλυτη κρίση της Woof Club, ή έχει ήδη καθοριστεί από την ίδια προγραμματισμένη διακοπή, η Woof Club θα ενημερώνει τα Μέλη της με σχετική της ανάρτηση στο δικτυακό τόπο. Ρητά συμφωνείται ότι τα Μέλη δε δύνανται να εγείρουν αξιώσεις κατά της Woof Club για οποιαδήποτε ζημία τυχόν υποστούν εκ του λόγου αυτού ακόμα και αν η Woof Club κατά την απόλυτη διακριτικής της ευχέρεια δεν ειδοποιήσει για τη διακοπή αυτή.

Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, η Woof Club μπορεί οποτεδήποτε να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της διαθεσιμότητας της ίδιας της Υπηρεσίας με ή χωρίς προειδοποίηση.

2.4 Παροχή Πληροφοριών

Η Woof Club, σε περίπτωση που τούτο της ζητηθεί από αρμόδια διωκτική, εποπτική, δικαστική ή άλλη Αρχή, υποχρεούται σε διαβίβαση των δεδομένων των Χρηστών ή/και των Επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προσωπικών δεδομένων τους που χορηγούνται στη Woof Club σύμφωνα με το παρόν, των δεδομένων των πιστωτικών καρτών και οποιονδήποτε άλλων πληροφοριών παρέχονται σε αυτή, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συγκατάθεση των προσώπων αυτών, για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων και των φορολογικών εγκλημάτων και παραβάσεων.

3. Περιορισμός εγγυήσεων - υποχρεώσεων

Η Woof Club ενεργεί πάντοτε καλόπιστα και στο πλαίσιο των όσων προβλέπει ο νόμος και οι παρόντες Γενικοί Όροι. Συνεπώς έχει λάβει και εξακολουθεί αδιαλείπτως να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά ή άλλα μέτρα και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου (α) η Υπηρεσία να λειτουργεί αδιαλείπτως και προσηκόντως χωρίς προβλήματα, διακοπές, καθυστερήσεις, σφάλματα ή λάθη, (β) η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η ίδια ή οι εξυπηρετητές (Servers) μέσω των οποίων η Υπηρεσία τίθεται στη διάθεση των Χρηστών και των Επιχειρήσεων να μην περιέχει ιούς ή άλλα επιζήμια συστατικά, ωστόσο ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ για όλα τα ανωτέρω.

Επιπλέον η Woof Club ουδεμία εγγύηση παρέχει (α) για την καταλληλότητα, αποτελεσματικότητα, επάρκεια της Υπηρεσίας αναφορικά με το σκοπό για τον οποίο ο Χρήστης ή και η Επιχείρηση τη χρησιμοποιεί (β) την ορθή και προσήκουσα εκτέλεση των συναλλακτικών υποχρεώσεων των Χρηστών και των Επιχειρήσεων έναντι αλλήλων για την αναφορικά με την παροχή των υπηρεσιών από το δεύτερο προς τον πρώτο και τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις υπηρεσίες αυτές, (γ) την καταλληλότητα των υπηρεσιών για τη χρήση που ο εκάστοτε Χρήστης την προορίζει.

Η Υπηρεσία παρέχεται ‘ως έχει και διατίθεται’ και κατά τρόπο απολύτως αυτοματοποιημένο και δεν περιλαμβάνει την εισαγωγή από τη Woof Club οποιουδήποτε στοιχείου στο σύστημα της Υπηρεσίας, ούτε παραμετροποιήσεις σε ad hoc βάση. Η Υπηρεσία ενδέχεται δε στο μέλλον να παραμετροποιηθεί κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Woof Club.

Η Woof Club λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και άλλα μέτρα προκειμένου διασφαλίσει ότι οι Χρήστες και οι Επιχειρήσεις συμμορφώνονται με τους παρόντες όρους και την κείμενη νομοθεσία, ωστόσο ως Πάροχος Υπηρεσιών της Κοινωνίας της Πληροφορίας δεν έχει γενική και βάση νόμου υποχρέωση (α) ελέγχου των πληροφοριών που της παρέχονται, (β) δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι κάποιο Μέλος έχει προβεί σε παράνομες ή αντισυμβατικές δραστηριότητες κατά τη χρήση της Υπηρεσίας ή/και κατά την παροχή των υπηρεσιών, (γ) δραστήριας αναζήτησης της εξουσιοδότησης που δίδεται από το Χρήστη στον Εξουσιοδοτημένο Χρήστη του, ούτε της νομιμοποίησης των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών αναφορικά με τις πράξεις ή/και παραλήψεις τους κατά τη χρήση της Υπηρεσίας για λογαριασμό και επ’ ονόματι των Χρηστών ή Επιχειρήσεων που ενεργούν, (δ) ελέγχου της τήρησης εκ μέρους των Χρηστών και Επιχειρήσεων κατά τη μεταξύ τους συναλλαγή και παροχή, της φορολογικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, προστασίας του καταναλωτή ή άλλους εφαρμοστέους νόμους και κανόνες.

4. Περιορισμός ευθύνης

Πλέον των όσων ρητά ορίζονται στο παρόν, η Woof Club ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πως φέρει έναντι του Χρήστη, των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών, των Επιχειρήσεων, των Συνεργατών τους ή/και οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαιώματα από αυτούς, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους ανωτέρω, κατά τη χρήση της Υπηρεσίας υποστεί ζημία άμεση, έμμεση, παρεπόμενη, αποθετική ως προς τα κέρδη του, την επιχείρησή του, τα εισοδήματά του, τη φήμη του, μειωθούν οι πωλήσεις των προϊόντων του και η συχνότητα παροχής των υπηρεσιών του, ή υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημία άμεση, έμμεση ή αποθετική, οικονομικής ή άλλης φύσης, διαφυγόντα κέρδη, οφειλόμενη σε:

(α) Καθυστερημένη ή μη προσήκουσα αποστολή, μετάδοση, διαβίβαση, αποθήκευση, λήψη οποιασδήποτε πληροφορίας ή και Περιεχομένου, ή/και σε απώλεια, καταστροφή αυτών, εξαιτίας λαθών, παραλήψεων, τεχνικών κολλημάτων λαθών, βλαβών ή δυσλειτουργιών των τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, του Διαδικτύου, του δικτυακού τόπου, των Internet Service Providers. (β)          Τυχόν οριστική ή προσωρινή απενεργοποίηση της Υπηρεσίας, διακοπή λειτουργίας του συνόλου της Υπηρεσίας ή μεμονωμένων λειτουργιών της, διαγραφή Λογαριασμού Μέλους ή τεχνικά κολλήματα της Υπηρεσίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. (γ)     Γεγονότα, καταστάσεις, ενέργειες, πράξεις ή/και παραλήψεις της Woof Club ή τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των Μελών για τις οποίες η Woof Club δεν παρέχει εγγυήσεις και δεν φέρει υποχρέωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. (δ)               Χρήση εκ μέρους των Επιχειρήσεων ή τρίτων των δεδομένων των Χρηστών (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προσωπικών δεδομένων) για σκοπούς άλλους από τη χρήση της Υπηρεσίας και την παροχή των υπηρεσιών. (ε)             Παράβαση της κείμενης φορολογικής ή άλλης νομοθεσίας που σχετίζεται ενδεικτικά με τη χρήση της Υπηρεσίας. (στ)Τυχόν ασυμφωνία της ώρας του συστήματος ώρας της Υπηρεσίας με κάποια ώρα που έχει καθοριστεί επίσημα. (ζ)Γεγονότα ανωτέρας βίας.

Πλέον των ανωτέρω ρητά συμφωνούνται τα εξής: Οι Χρήστες συνάπτουν με τις Επιχειρήσεις μεταξύ τους αυτόνομες συμβάσεις για την παροχή των υπηρεσιών, με δική τους αποκλειστικά ευθύνη. Οι σχετικές συμβάσεις που δύνανται να βασίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους, δεσμεύουν αποκλειστικά και μόνον αυτούς οι οποίοι φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την εκπλήρωση της. Η Woof Club σε καμία απολύτως περίπτωση δεν συμμετέχει ως συμβαλλόμενο μέρος στις συμβάσεις αυτές ούτε και αποκτά δικαιώματα ή υποχρεώσεις που να εκπορεύονται από αυτές. Η Woof Club, οι Συνεργάτες της ή/και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες, δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τους κινδύνους που συνδέονται με τη σύναψη, τη δρομολόγηση και την ολοκλήρωση των ανωτέρω αναφερόμενων συμβάσεων μεταξύ Χρηστών και Επιχειρήσεων και δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τυχόν ζημίες που απορρέουν από τις μεταξύ τους συναλλαγές.

Η Woof Club με την παροχή της Υπηρεσίας δε καθίσταται πάροχος υπηρεσιών που αφορούν σε κατοικίδια και επομένως ουδεμία ευθύνη και υποχρέωση φέρει ή έχει για την διασφάλιση των υποχρεώσεων των Μελών, πλην των όσων ρητά έχει επιφυλαχθεί στο παρόν.

Τυχόν παράπονα ή οι απαιτήσεις σχετικά με (τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται, ή που παρέχονται από τις Επιχειρήσεις) ή τα ειδικά αιτήματα των Χρηστών, θα πρέπει να διαχειρίζονται από τις Επιχειρήσεις, χωρίς τη μεσολάβηση ή παρέμβαση της Woof Club. Η Woof Club δεν φέρει ευθύνη και αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικά με τις απαιτήσεις των Χρηστών κατά την επίσκεψή τους στην Επιχείρηση. Η Woof Club μπορεί κατά την κρίση της να προσφέρει υπηρεσία υποστήριξης πελατών σε έναν Χρήστη ή να λειτουργήσει ως μεσάζων.

Σε κάθε περίπτωση ρητά συμφωνείται ότι η Woof Club ευθύνεται μόνο για άμεσες ζημιές, οι οποίες προκύπτουν λόγω δόλου ή βαριάς αμέλειας εκ μέρους της. Με την επιφύλαξη αναγκαστικών διατάξεων δικαίου, αποκλείεται ρητά η ευθύνη της Woof Club για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου. Αποκλείεται πλήρως και ρητά η ευθύνη της Woof Club για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες, ανεξαρτήτως λόγου.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΑΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΛΗΡΩΘΕΊ Η ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΑΚΥΡΟΙ Η ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΙ ΚΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕ ΘΑ ΠΡΟΣΧΩΡΟΥΣΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ.

Ωστόσο, στο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ούτε η Woof Club ούτε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους, τους διευθυντές, τους αντιπροσώπους, τις συνεργαζόμενες εταιρείες, τους διανομείς, τους online συνεργάτες, τους δικαιοδόχους, τους πράκτορες ή άλλους που εμπλέκονται στη δημιουργία, τη χορηγία, την προώθηση ή την καθ' οιονδήποτε άλλο τρόπο παροχή της Υπηρεσίας, η Woof Club δεν ευθύνεται για (i) οποιαδήποτε ποινική, ειδική, έμμεση ή επακόλουθη ζημία ή απώλεια, οποιαδήποτε απώλεια παραγωγής, απώλεια κέρδους, απώλεια εσόδων, απώλεια συμβολαίου, απώλεια ή ζημία στην πελατεία ή την φήμη, απώλεια αποζημίωσης, (ii) οποιαδήποτε ασάφεια σχετικά με τις πληροφορίες (περιγραφή) της Επιχείρησης (συμπεριλαμβανομένων τιμών, διαθεσιμότητας και αξιολόγησης) που παρέχονται στην Πλατφόρμα, (iii) υπηρεσίες ή προϊόντα που προσφέρονται από τις Επιχειρήσεις, (iv) οποιεσδήποτε (άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες ή ποινικές) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες ο Χρήστης υπέστη, πλήρωσε ή προκάλεσε, σύμφωνα με, έπειτα από ή σε σχέση με τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή την καθυστέρηση στη χρήση του δικτυακού τόπου, ή (v) για τυχόν (προσωπικό) τραυματισμό, θάνατο, φθορά προσωπικής ιδιοκτησίας ή άλλες (άμεσες, έμμεσες, ειδικές, επακόλουθες ή ποινικά κολάσιμες) φθορές, απώλειες ή χρεώσεις τις οποίες ο Χρήστης υπέστη, πλήρωσε ή προκάλεσε, είτε εξαιτίας (νομικών) πράξεων, σφαλμάτων, παραβιάσεων.

Η ύπαρξη των Επιχειρήσεων έχει διαπιστωθεί από τη Woof Club, η οποία λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο να διαπιστώνει την ύπαρξη και λειτουργία αυτών, ωστόσο η Woof Club ουδεμία ευθύνη φέρει αν η Επιχείρηση λειτουργεί κατά το χρόνο πραγματοποίησης μιας κράτησης ή και επίσκεψης του Χρήστη στην Επιχείρηση σύμφωνα με τα στοιχεία της κράτησης.

Η Woof Club δεν υποχρεούται να ελέγχει τις υπηρεσίες, τις προσφορές, αξιολογήσεις και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που αναρτώνται και δημοσιεύονται στην Πλατφόρμα. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά η Woof Club δε φέρει καμία ευθύνη για τη διαμόρφωση των προσφορών, την ποιότητα και ασφάλεια των υπηρεσιών.

Παρά το γεγονός ότι η Woof Club καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εξακρίβωση των πληροφοριών που παρέχονται στην Πλατφόρμα, δεν μπορεί ούτε να επιβεβαιώσει, ούτε να εγγυηθεί ότι όλες οι πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις ή σωστές, και ούτε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λάθη (συμπεριλαμβανομένων προφανών και τυπογραφικών λαθών), για παρεμβολές λόγω (προσωρινής ή/και μερικής) αναστολής λειτουργίας, εργασιών αποκατάστασης, αναβάθμισης ή συντήρησης του δικτυακού τόπου ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία), για ανακριβείς, παραπλανητικές ή αναληθείς πληροφορίες ή για τη μη διανομή των πληροφοριών.

VI. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ TΩΝ ΜΕΛΩΝ

1. Γενικά

Τα Μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν μυστικό τον κωδικό πρόσβασης στην Υπηρεσία και να μην τον κοινοποιούν σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την αντίστοιχη παροχή άδειας χρήσης της Υπηρεσίας για λογαριασμό τους. Σε περίπτωση που το Μέλος θεωρεί ότι ο κωδικός πρόσβασης έχει κλαπεί ή αποκαλυφθεί σε τρίτον χωρίς την άδειά του, οφείλει να τον αλλάξει, διαφορετικά φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τις πράξεις ή παραλήψεις του στην Πλατφόρμα.

Τα Μέλη οφείλουν να σέβονται τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων τα προσωπικά τους δεδομένα και την προσωπικότητά τους και να μην προσβάλλουν αυτά με την ανάρτηση σχολίων, πληροφοριών και εν γένει με τις πράξεις ή/και παραλήψεις τους στην Υπηρεσία.

Συμφωνείται ρητά ότι τα Μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα των πληροφοριών, δεδομένων και στοιχείων που χορηγούν στη Woof Club κατά τη διαδικασία εγγραφής ή χρήσης της Υπηρεσίας. Τα Μέλη δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα και εγγυάται ότι:

Έχουν διαβάσει και κατανοήσει πλήρως τους παρόντες Γενικούς Όρους, την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων, την Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων και τυχόν άλλες πολιτικές (πχ της Επιχείρησης στην οποία πραγματοποιεί κράτηση) και αποδέχεται αυτές πλήρως και ανεπιφύλακτα.

Σε περίπτωση που τρίτος ενεργεί επ’ ονόματι και για λογαριασμό τους (εξουσιοδοτημένος Χρήστης) ότι έχει λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες για τη χορήγηση των δεδομένων του Μέλους, στοιχείων και πληροφοριών που το αφορούν, συμπεριλαμβανομένων και των συγκαταθέσεων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων που χορηγεί.

Με δική τους ευθύνη και δαπάνες θα λάβουν άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα και σε κάθε περίπτωση θα μας αποζημιώσουν τη Woof Club πλήρως, από οποιαδήποτε διεκδίκηση, απώλεια, ζημία, κόστος, έξοδα υποχρεώσεις, ευθύνες, αποκλίσεις ποινές, πρόστιμα, δικηγορικές αμοιβές που ενδέχεται να υποστούν τα πρόσωπα αυτά ως αποτέλεσμα (α) τυχόν παραβίασης εκ μέρους τους των παρόντων Γενικών Όρων, των δηλώσεων του και των εγγυήσεων τους δυνάμει του παρόντος, των πνευματικών ή άλλων δικαιωμάτων της Woof Club (β) οποιασδήποτε άλλης ενέργειας ή παράληψης κατά τη χρήση της Υπηρεσίας Online Κρατήσεων ή/ και των λοιπών υπηρεσιών που είναι παράνομη.

Θα σέβονται την Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων της Υπηρεσίας.

Τα Μέλη επιβεβαιώνουν ότι είναι σε νόμιμη ηλικία για να χρησιμοποιήσουν την Υπηρεσία και να δημιουργήσει δεσμευτικές νομικές υποχρεώσεις για κάθε ευθύνη που μπορεί να προκύψει, ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτής.

Τα Μέλη αναγνωρίζουν και ρητά συναινούν και αποδέχονται ότι η χρήση της Υπηρεσίας γίνεται με αποκλειστικά δική τους ευθύνη και κάθε πράξη/ παράληψη δεσμεύει το ίδιο το Μέλος αποκλειστικά και ότι η Υπηρεσία διατίθεται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Κάθε ενέργεια ή/και παράληψη του Εξουσιοδοτημένου Χρήστη αναφορικά με την Υπηρεσία τυγχάνει της εγκρίσεως και αποδοχής τους και συνεπώς δεσμεύει τα Μέλη και παράγει για αυτά δικαιώματα και υποχρεώσεις.

2. Ειδικότερες υποχρεώσεις Μελών

Κάθε Επιχείρηση διατηρεί την ευθύνη ανά πάσα στιγμή για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ορθότητα των πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των τιμών και της διαθεσιμότητας) που εμφανίζονται στο Προφίλ της στην Πλατφόρμα.

Οι Επιχειρήσεις καθιστούν σαφές και δεσμεύονται ότι οι Πληροφορίες θα είναι σε κάθε περίπτωση αληθείς, ακριβείς και όχι παραπλανητικές και ότι είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνες για την ορθή και ενημερωμένη κατάσταση των Πληροφοριών. Κάθε Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να δέχεται το Χρήστη ως συμβαλλόμενο μέρος και να χειρίζεται τις online κρατήσεις, σύμφωνα με τις Πληροφορίες που περιέχονται στην Πλατφόρμα κατά τη στιγμή που γίνεται η κράτηση, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμπληρωματικών πληροφοριών και/ή επιθυμιών που γνωστοποιούνται από το Χρήστη. Οι πληροφορίες των Επιχειρήσεων αποτελούν την κατά το νόμο πρόσκληση των Χρηστών σε σύναψη Σύμβασης και συνεπώς προσδίδουν στην Επιχείρηση τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό.

Οι Επιχειρήσεις οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες για τις οποίες έχει γίνει κράτηση και σε περίπτωση που μια Επιχείρηση δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της βάση του παρόντος για οποιονδήποτε λόγο, η σχετική Επιχείρηση πρέπει να ενημερώσει αμέσως το Χρήστη.

Εκτός από επιπλέον χρεώσεις για χρήση άλλων υπηρεσιών εκ μέρους του Χρήστη από τις Επιχειρήσεις ή και πρόσθετα έξοδα που απορρέουν κατά την επίσκεψη του Χρήστη σε αυτές, η Επιχείρηση δε θα προβεί σε άλλες χρεώσεις (πχ κόστη διαχείρισης/ διεκπεραίωσης, χρέωση πιστωτικής κάρτας, κ.α.) πέρα από αυτές που διατυπώνονται στην επιβεβαίωση κράτησης που αποστέλλει η Woof Club σε αυτόν (Χρήστη). Οι Επιχειρήσεις οφείλουν να παρέχουν υπηρεσίες για τις οποίες έχουν λάβει άδεια ή έχουν λάβει όλα τα νόμιμα μέτρα για την ασφαλή και σύννομη παροχή αυτών. Απαγορεύεται η προβολή στην Πλατφόρμα υπηρεσιών που παραβιάζουν νομικές διατάξεις ή τα χρηστά ήθη.

ΟΙ Επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να δίνουν αληθή και νόμιμα στοιχεία για τις παρεχόμενες υπηρεσίες τους και να ενημερώνουν πλήρως και σαφώς αναφορικά με το είδος, τρόπο, χρόνο και χώρο παροχής τους.

Κείμενα και εικόνες που αναρτώνται στο Προφίλ τους δε θα πρέπει να θίγουν την τιμή, προσωπικότητα, υπόληψη, δεδομένα ή δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και δεν πρέπει να περιλαμβάνουν ψευδής, χυδαίες, συκοφαντικές, προσβλητικές, πληροφορίες που να παραπλανούν τους Χρήστες ή να προσβάλουν τρίτους.

Η ανάρτηση μιας υπηρεσίας και η αντίστοιχη τιμή παροχής της, αποτελούν δεσμευτική προσφορά προς άμεση παροχή σε όποιον Χρήστη προβεί σε κράτηση μέσω της Πλατφόρμας. Οι Επιχειρήσεις ευθύνονται συνολικά για το περιεχόμενο που δημοσιεύουν, για την ορθή και σύννομη περιγραφή των υπηρεσιών τους, τους όρους παροχής των. Η Woof Club σε καμία περίπτωση δεν υιοθετεί ή αποδέχεται αυτές.

Με το άνοιγμα του Λογαριασμού, η Επιχείρηση έχει δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του διαχειριστικού εργαλείου της Woof Club, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στην Επιχείρηση να διαχειριστεί το πελατολόγιο, τα ραντεβού (ενημέρωση, ακύρωση, επιβεβαίωση) τις υπηρεσίες που παρέχει( προσθήκη, αφαίρεση, ανάρτηση προσφοράς), το προφίλ της (πχ προσθήκη αφαίρεση φωτογραφιών) τις αξιολογήσεις κτλ. Η χρήση του διαχειριστικού εργαλείου της Woof Club, θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων.

VII. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Blog – Ενημερωτικά Άρθρα

Διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο που αναρτάται στο Blog του www.woofclub.gr είναι ψυχαγωγικό και όχι ενημερωτικό, και ως εκ τούτου οι Χρήστες δεν μπορούν να βασίζουν την οποιαδήποτε συμπεριφορά τους στις πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό (blog).

Η Woof Club χωρίς να εγγυάται και, συνεπώς, να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου του Blog του δικτυακού τόπου να διέπεται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, πληρότητα και διαθεσιμότητα. Παρά τις προσπάθειες, είναι πιθανή η ύπαρξη κάποιων ανακριβειών. Η Woof Club οι συνεργάτες, συντάκτες, υπάλληλοι και προμηθευτές αυτών δεν μπορούν να εγγυηθούν για την ακρίβεια, αξιοπιστία, πληρότητα, εγκυρότητα, ορθότητα, ή την επικαιρότητα του περιεχομένου του Blog, των κειμένων, των γραφικών, των υπερσυνδέσμων, ή των επικοινωνιών που παρέχονται από ή δια μέσου του Blog.

H χρήση των πληροφοριών/προτάσεων που περιλαμβάνονται στο Blog γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη των επισκεπτών/Χρηστών, οι οποίοι αποδέχονται ότι οι πληροφορίες προσφέρονται ως έχουν ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ.

H Woof Club διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει το σύνολο ή μέρος του Blog, χωρίς προειδοποίηση κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Η Woof Club δεν αναλαβαίνει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις πληροφορίες του Blog αποδειχθεί ανακριβής. Η Woof Club δε φέρει καμία ευθύνη ιδίως για κάθε θετική και αποθετική ζημία των χρηστών και επισκεπτών του δικτυακού τόπου ή/και του περιεχομένου του. Σε κάθε περίπτωση πάντως, θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακρίβεια των πληροφοριών που εντάσσεται στο Blog και θα προέρχονται από τη Woof Club. Δεν αναλαμβάνει ωστόσο καμία ευθύνη για πληροφορίες, ειδήσεις και στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στο δικτυακό τόπο και προέρχονται από τρίτους.

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Blog του Woof Club.gr αποτελούν μία προσφορά προς τους επισκέπτες /χρήστες του και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του διαδικτύου και δε δύνανται σε καμιά περίπτωση για οποιαδήποτε προτροπή επιχείρησης ή μη συγκεκριμένων πράξεων. Η Woof Club αναλαμβάνει τη συλλογή, επεξεργασία και διανομή του περιεχομένου του, χωρίς όμως σε καμιά περίπτωση να εγγυάται την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια και γενικά την καταλληλότητα αυτού και την απουσία ενδεχομένων λαθών, πολύ δε περισσότερο, λόγω του ιδιαιτέρως μεγάλου όγκου του, καθώς και της συμμετοχής και τρίτων φορέων (φυσικών ή νομικών προσώπων) την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή του.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η Woof Club αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι επισκέπτες/ Χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις που εκφράζουν. Σε περίπτωση που η Woof Club λάβει ειδοποίηση ότι το περιεχόμενο κάποιων μηνυμάτων που αναρτούν οι Χρήστες θίγει τρίτα πρόσωπα, διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε άμεση διαγραφή του μηνύματος ή/και του λογαριασμού του Χρήστη που το δημιούργησε.

2. Εγγραφή σε Newsletters

Η εγγραφή σας στο newsletter της Εταιρείας μας γίνεται εξ΄ ελευθεριότητάς σας και δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σε αυτόν.

Η εγγραφή στην Υπηρεσία newsletter της Woof Club, ολοκληρώνεται με την εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο αντίστοιχο πεδίο, είτε στη φόρμα εγγραφής, είτε στη αρχική σελίδα. Αν η εγγραφή στην υπηρεσία αποστολής newsletter πραγματοποιείται μέσω της φόρμας έγγραφής Μέλους, αυτή (εγγραφή) ολοκληρώνεται με την ολοκλήρωση της εγγραφής Μέλους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν. Αν η αίτηση για εγγραφή σας στην Υπηρεσία newsletter πραγματοποιείται με απευθείας εγγραφή στο αντίστοιχο πεδίο της σελίδας, η Woof Club θα αποστείλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση, που θα ζητάει την επιβεβαίωση της εγγραφής. Με την επιβεβαίωση της εγγραφής σύμφωνα με τα ανωτέρω, ολοκληρώνεται η εγγραφή στην υπηρεσία newsletter. Με την ολοκλήρωση της εγγραφής το εγγεγραμμένο στην αντίστοιχη υπηρεσία Μέλος δίνει τη ρητή του συγκατάθεση να του αποστέλλεται από τη Woof Club ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, καθώς και συναφή διαφημιστικά μηνύματα.

Η Woof Club δεν ευθύνεται αν τα newsletter δεν παραδοθούν στον προορισμό τους, αν και καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση τους. Τα newsletter μπορεί να καταλήξουν στο spam folder, οπότε τα εγγεγραμμένα στην υπηρεσία αυτή Μέλη οφείλουν να ελέγχουν τακτικά ότι δεν αποθηκεύονται εκεί. Σε περίπτωση που το εγγεργαμμένο στην υπηρεσία newsletter μέλος δεν επιθυμεί να λαμβάνει πλέον ενημερωτικά newsletters ή επιθυμεί τη διαγραφή του συνολικά από το σύστημα αποστολής νέων της Woof Club, μπορεί να ενημερώσει σχετικά τη Woof Club αποστέλλοντας σχετικό μήνυμα στο info@woofclub.gr ή μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στα ενημερωτικά emails μας που λαμβάνεi. Η Woof Club χρησιμοποιεί πάροχο (3rd party company) για την αναγνώριση (tracking) των παραληπτών των newsletters. Δεν παραδίδει σε 3ους πληροφορίες σχετικά με όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή άλλα προσωπικά σας δεδομένα.

3. Διαφημίσεις

Η Woof Club διατηρεί το δικαίωμα να διαφημίζεται σε διάφορες ιστοσελίδες της επιλογής της στο Διαδίκτυο και να χρησιμοποιεί συνεργάτες ή τρίτες διαφημιστικές εταιρείες, κατά περίπτωση. Κατά την προβολή αυτών των διαφημίσεων χρησιμοποιούνται cookies αλλά δεν χρησιμοποιούνται δεδομένα που αναγνωρίζουν τους επισκέπτες/ χρήστες προσωπικά. Περισσότερα για την Πολιτική cookies της Woof Club, διαβάστε την Πολιτική Cookies.

Η Woof Club διατηρεί το δικαίωμα να παρουσιάζει διαφημίσεις τρίτων μέσα από τον Δικτυακό Τόπο. Οι διαφημίσεις μπορούν να περιέχουν εξωτερικούς συνδέσμους σε ιστοσελίδες τρίτων. Είναι ευθύνη των διαφημιζόμενων να εξασφαλίζουν ότι οι διαφημίσεις τους και το περιεχόμενό τους είναι σύννομο, δεν παραβιάζει δικαιώματα τρίτων, δεν είναι προσβλητικό, ψευδές, δόλιο ή παραπλανητικό. Απαγορεύεται η ανάρτηση διαφημίσεων στον Δικτυακό τόπο με θέμα ή περιεχόμενο υβριστικό, απειλητικό, πορνογραφικό, γυμνό, αλκοόλ, φάρμακα, τσιγάρα, τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, όπλα, εκρηκτικά, ιούς ή άλλα ακατάλληλα προγράμματα, πυραμιδικά σχήματα, παράνομες δραστηριότητες, ή οποιοδήποτε άλλο ακατάλληλο περιεχόμενο κατά την απόλυτη κρίση της Woof Club. Όλες οι διαφημίσεις πρέπει να είναι κατάλληλες για την κοινότητά του Δικτυακού Τόπου και να σέβονται τα δικαιώματα τρίτων, είτε φυσικών είτε νομικών προσώπων. Καμία διαφήμιση δεν μπορεί να υπονοεί ότι έχει την υποστήριξη, έγκριση ή ότι γίνεται σε συνεργασία με τη Woof Club ή τον Δικτυακό Τόπο. Η Woof Club μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να απορρίψει οποιαδήποτε διαφήμιση για οποιονδήποτε λόγο αυτή κρίνει σκόπιμο, ακόμα και μετά την δημοσίευσή της.

4. Εξωτερικοί Σύνδεσμοι (External Links)

Ο Δικτυακός Τόπος και οι επιμέρους ιστοσελίδες του, μπορεί να περιέχουν συνδέσμους προς ιστοσελίδες που διατηρούνται από τρίτους, των οποίων οι πληροφορίες και οι πρακτικές προστασίας δεδομένων είναι διαφορετικές από αυτές της Woof Club. Η Woof Club δε φέρει καμία ευθύνη για τις πληροφορίες ή τις πρακτικές προστασίας δεδομένων που χρησιμοποιούνται σε ιστοσελίδες τρίτων. Συνιστάται, πριν την χρήση άλλων ιστοσελίδων, η ανάγνωση και κατανόηση των όρων χρήσης των και της πολιτικής απορρήτου τους. Η Woof Club δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στις οποίες το Woof Club.gr παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Η Woof Club σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο

5. Social Media

Οι επισκέπτες και τα Μέλη δύνανται να ακολουθούν τη Woof Club μέσω των ιστοσελίδων της στο Facebook, g+, linkedin, instagram, twitter (Social Media) για να μαθαίνουν νέα της, να σχολιάζουν και να μετέχουν σε ειδικές προωθητικές ενέργειές της. Οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρει η Woof Club μέσα από τα Social Media και όλες οι πληροφορίες που κοινοποιούνται, υποβάλλονται ή προσφέρονται από αυτή μέσω των λογαριασμών της στα Social Media, θα υπόκεινται στους παρόντες Γενικούς Όρους, εκτός και αν άλλως συμφωνηθεί.

VIII. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η Woof Club είναι ο πνευματικός δημιουργός και νόμιμος κάτοχος και διαχειριστής της Πλατφόρμας, της Υπηρεσίας Online Κράτησης και των λοιπών υπηρεσιών της Πλατφόρμας σύμφωνα με το παρόν συμπεριλαμβανομένου και του διαχειριστικού εργαλείου η άδεια χρήσης του οποίου παραχωρείται από τη Woof Club στις Επιχειρήσεις με την ολοκλήρωση της εγγραφής. Η Woof Club παραχωρεί δια της παρούσας στο Χρήστη και στην Επιχείρηση το δικαιώματα πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας online κρατήσεων και λοιπών Υπηρεσιών σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους. Η Woof Club κατέχει και θα διατηρεί στην κατοχή και ιδιοκτησία της όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα (α) στην Πλατφόρμα και στις Υπηρεσίες της, στις λειτουργίες και στα χαρακτηριστικά της (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: των Λογισμικών της, προγραμμάτων της, της φιλοσοφίας, μεθοδολογίας και τεχνικής με τις οποίες αυτές έχει σχεδιαστεί, του μοντέλο, των αλγορίθμους, πληροφοριών και υλικών της, της τεχνογνωσίας αναφορικά με την Υπηρεσία και των Λογισμικών της, καθώς και τυχόν τροποποιήσεων, παραμετροποιήσεων της Υπηρεσίας και των Λογισμικών της, παράγωγων λειτουργιών τους, (β) στο διαχειριστικό εργαλείο προς τις Επιχειρήσεις, (γ) στην εμπορική ονομασία Woof Club, στο εμπορικό σήμα Woof Club και στο δικτυακό τόπο Woof Club.gr και στα παράγωγα, σύνθετα, ομόηχα ή παρόμοια τους (δ) σε οποιαδήποτε άλλα λογότυπα, εμπορικά σήματα και διακριτικούς τίτλους, εμπορικά μυστικά, πατέντες και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αναφορικά με την Πλατφόρμα, την Υπηρεσία και τις λειτουργίες τα οποία καθίστανται γνωστά στο Χρήστη/ Επιχείρηση μέσω της Υπηρεσίας.

Όλο το περιεχόμενο στο δικτυακό τόπο, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, ηχητικά κλιπ, και το λογισμικό ("Περιεχόμενο"), είναι ιδιοκτησία της Woof Club εκτός από τις Πληροφορίες της Επιχείρησης οι οποίες τυγχάνουν ιδιοκτησίας των Επιχειρήσεων με εξαίρεση τις αξιολογήσεις. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που ενυπάρχουν στην κατάρτιση (δηλαδή στην παρουσίαση, επιλογή, συλλογή, διάταξη και συγκέντρωση) όλου του περιεχομένου στο δικτυακού τόπου, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Woof Club που διαχειρίζεται και λειτουργεί αυτόν. Το λογισμικό, που διατίθεται στην Πλατφόρμα, είναι πνευματικά κατοχυρωμένα. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου ή/και του λογισμικού, που δεν είναι σε συνάρτηση με τους παρόντες Γενικούς Όρους, καθώς και η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, μετάδοση, επανέκδοση, παρουσίαση ή εκτέλεση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου απαγορεύεται, εκτός εάν ρητά αναφέρεται ότι επιτρέπεται.

Περιορισμοί της Άδεια πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας αναφέρονται στην Πολιτική Αποδεκτών Χρήσεων της Υπηρεσίας. Ο Χρήστης παραχωρεί στη Woof Club το δικαίωμα να χρησιμοποιεί οποτεδήποτε αθροιστικά στατιστικά στοιχεία των δεδομένων, στοιχείων και πληροφοριών του Χρήστη που συνάγονται από τη χρήση της Υπηρεσίας, και χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Χρήστη για δικούς της εμπορικούς λόγους. Ο Χρήστης και αντίστοιχα η Επιχείρηση διατηρούν όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα στα δεδομένα τους και με την εγγραφή τους στην Υπηρεσίας χορηγούν στη Woof Club άδεια χρήσης των δεδομένων τους για τον σκοπό της παροχής της Υπηρεσίας, όπως αυτή περιγράφεται στο παρόν.

IX. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πέραν των όσων ρητά αναφέρονται στους παρόντες Γενικούς Όρους, αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων των Μελών που συλλέγεται από τη Woof Club, το σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας από αυτή, τους αποδέκτες των δεδομένων και το σκοπό για τον οποίο τυχόν διαβιβάζονται σε αυτούς, αλλά και για την άσκηση των δικαιωμάτων των Χρηστών αναφορικά με τα δεδομένα του, επισκεφτείτε την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων .

X. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Τελικοί Όροι

Οι παρόντες Γενικοί Όροι αποτελούν τους τελικούς και μοναδικούς όρους σε ισχύ αναφορικά με την παροχή της Υπηρεσίας εκ μέρους της Εταιρείας στον Χρήστη και καταργούν τυχόν προϊσχύσαντες όρους, προηγούμενες συμβάσεις και διακανονισμούς, έγγραφους ή προφορικούς μεταξύ της Εταιρείας και του Χρήστη αναφορικά με τη χρήση της Υπηρεσίας.

2. Παραίτηση

Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή της Εταιρείας στην επιβολή της τήρησης κάποιου παρόντος όρου από τον Χρήστη, δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόμενο στην παρούσα δικαίωμά της. Εάν οποιοσδήποτε παρόν όρος ήθελε κριθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο Δικαστήριο η Αρχή ως άκυρος και κατά συνέπεια ανεφάρμοστος, ο όρος αυτός δε θα συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπόλοιπους όρους της παρούσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ.

3. Ακυρότητα Όρων

Στην περίπτωση που κάποιο τμήμα του παρόντος κηρυχθεί ή ορισθεί με δικαστική απόφαση άκυρο, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει το κύρος του υπολειπόμενου τμήματος του παρόντος, το οποίο θα παραμείνει ισχυρό σαν οι παρόντες Γενικοί Όροι να είχαν εκτελεσθεί με το άκυρο τμήμα τους διαγεγραμμένο. Η Εταιρεία θα επιδιώξει να αντικαταστήσει κάθε άκυρο όρο, με νέο έγκυρο όρο, του οποίου το αποτέλεσμα θα είναι το εγγύτατο ισοδύναμο αυτού που ακυρώθηκε.

4. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Δικαιοδοσία

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Τα Μέλη και οι Εξουσιοδοτημένοι Χρήστες τους οφείλουν να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους, και τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά ήθη.

2. Απαγορεύεται στα ανωτέρω πρόσωπα:

2.1 Οποιαδήποτε χρήση της Υπηρεσίας για σκοπό άλλον από την Online κράτηση υπηρεσιών και την πώληση και αγορά προσφορών σε υπηρεσίες και προϊόντα που αφορούν σε κατοικίδια.

2.2 Οποιαδήποτε πρόσβαση ή απόπειρα πρόσβασης σε πληροφορίες και δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) που διακινούνται μέσω της Υπηρεσίας και για τα οποία δεν έχουν καμία εξουσιοδότηση ή εξουσία να χρησιμοποιήσουν.

2.3 Η πρόσβαση στην Υπηρεσία με σκοπό τη δημιουργία ή παραγωγή προϊόντος ή υπηρεσίας που να ανταγωνίζεται την Υπηρεσία και το Λογισμικό της Υπηρεσίας.

2.4 Η χρήση της Υπηρεσίας με σκοπό την παροχή εκ μέρους τους υπηρεσιών προς τρίτους, πλην των επιτρεπόμενων στους Γενικούς Όρους.

2.5 Η πώληση, μίσθωση, διάθεση, μεταβίβαση, εκχώρηση, παραχώρηση χρήσης, παρουσίαση, διαβίβαση και εν γένει η εμπορική εκμετάλλευση της Άδειας πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας και των δικαιωμάτων που τους παραχωρούνται δυνάμει της Άδειας σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους.

2.6 Η διευκόλυνση με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιαδήποτε μέσα τρίτων να αποκτήσουν πρόσβαση στην Υπηρεσία και σε οποιαδήποτε δεδομένα (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφορίες.

2.7 Η μετάδοση και μεταφορά ιών, η αποστολή και διαβίβαση εγγράφων και Πληροφοριών τα οποία είναι παράνομα, επιζήμια, απειλητικά, δυσφημιστικά, επικίνδυνα για την ασφάλεια της Υπηρεσίας, και για τη φήμη και την υπόληψη της Woof Club των Συνεργατών της και των Συνδεδεμένων Εταιρειών και των άλλων Μελών της Υπηρεσίας.

2.8 Η ανάρτηση μηνυμάτων, Πληροφοριών, Εγγράφων και άλλων δεομένων και στοιχείων καθώς και η χορήγηση οποιονδήποτε δεδομένων ((συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών τα οποία ενδέχεται να περιέχουν υβριστικό, απειλητικό, δυσφημιστικό και εν γένει παράνομο περιεχόμενο.

2.9 Οποιαδήποτε ενέργεια είναι ή θεωρείται επιζήμια για τα συμφέροντα της Woof Club, των Συνεργατών της ή/και των Συνδεδεμένων Εταιρειών και των λοιπών Μελών της Υπηρεσίας ή μπορεί να αποτρέψει οποιονδήποτε τρίτο να κάνει χρήση της Υπηρεσίας.

2.10 Η πώληση, παραχώρηση, εκμίσθωση, διαβίβαση, επεξεργασία οιονδήποτε δεδομένων λάβει γνώση από τη χρήση της Υπηρεσίας, σε οιονδήποτε τρίτο και για οιονδήποτε σκοπό.

2.11 Δημοσίευση ή μετάδοση περιεχομένου που δεν είναι πρέπον, είναι παράνομο, υβριστικό, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, πορνογραφικό, βλάσφημο, και με οιονδήποτε τρόπο αντίθετο στα χρηστά ήθη, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, είναι εμπιστευτικό, δείχνει εμπάθεια, δύναται να προκαλέσει ενόχληση, αναστάτωση ή περιττό άγχος σε τρίτους, εκφράζει φυλετικές, θρησκευτικές, εθνικές και άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων, προωθεί αλκοόλ, φάρμακα, τσιγάρα, τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα, όπλα, εκρηκτικά, προωθεί πυραμιδικά σχήματα, παράνομες δραστηριότητες ή παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το νόμο ή τους Όρους Χρήσης, είναι διαφημιστικό, συνιστά ή ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα θεωρούνταν αξιόποινη πράξη, που θα επέσυρε αστική ευθύνη ή θα καταστρατηγούσε το δίκαιο ή θα παραβίαζε τα δικαιώματα οποιουδήποτε τρίτου σε οποιαδήποτε χώρα στον κόσμο, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό τη διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την παρεμπόδιση της λειτουργίας ή την καταστροφή οποιουδήποτε λογισμικού, εξοπλισμού ή υλικού υπολογιστών, ή θεωρηθεί ακατάλληλο κατά την απόλυτη κρίση της Woof Club.

2.12 Οποιασδήποτε μορφής πειρατείας Λογισμικού, hacking ή/και υποκλοπής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων και των προσωπικών δεδομένων) και πληροφοριών.

2.13 Η εισαγωγή στην Υπηρεσία, η αποστολή και διαβίβαση πληροφοριών ή προγραμμάτων – Λογισμικών (software) τα οποία ενδέχεται να περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια χαρακτηριστικά τα οποία μπορούν είτε να προκαλέσουν δυσλειτουργία της Υπηρεσίας, ή να προκαλέσουν υπέρογκη κίνηση δεδομένων (traffic) στην Υπηρεσία με αποτέλεσμα να δυσχεραίνουν τη χρήση αυτής από τους άλλους Χρήστες.

2.14 Η καθοιονδήποτε τρόπο χρήση της Υπηρεσίας, η οποία ανεξαρτήτως σκοπιμότητας, (δόλου ή αμέλειας) θα μπορούσε να προκαλέσει δυσλειτουργία της Υπηρεσίας.

2.15 Η παραχώρηση άδεια χρήσης, μεταπώληση, εκμίσθωση, leasing, εκχώρηση, υπεργολαβία και η καθοιονδήποτε τρόπο διάθεση της Υπηρεσίας σε τρίτους για οιανδήποτε χρήση και σκοπό, πλην, των ρητά επιτρεπόμενων χρήσεων αυτής δυνάμει της παρούσας.

2.16 Η αποσυμπίληση (decompilation), αντιγραφή, παραποίηση, διανομή, παρουσίαση, του Λογισμικού που περιλαμβάνεται στην Υπηρεσία ή μέρος αυτού ή/και η καθ οιονδήποτε τρόπο επεξεργασία του πηγαίου του κώδικα.

2.17 Η σύνδεση της Υπηρεσίας με οποιοδήποτε προϊόν/ Υπηρεσία των Μελών, χωρίς τη ρητή και έγγραφη συγκατάθεση της Woof Club.

2.18 Οποιαδήποτε ενέργεια δύναται να επηρεάσει τη δυνατότητα άλλων Μελών να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας, ή να καταστρατηγήσει τα δικαιώματα των άλλων Μελών, όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής τους ιδιοκτησίας, προσωπικά δεδομένα κ.α.

2.19 Η χρήση μηχανισμών, λογισμικού ή άλλων ενεργειών που παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία της Υπηρεσίας.

2.20 Οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας της Υπηρεσίας και των συστατικών της που περιγράφονται στο παρόν.

3. Σε περίπτωση που το Μέλος έχει αμφιβολίες κατά πόσο κάποια ενέργεια ή παράληψή του συνιστά παραβίαση της παρούσας Πολιτικής Αποδεκτών Χρήσεων ή/και σε περίπτωση που επιθυμεί να αναφέρει στη Woof Club, οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Πολιτικής έχει πέσει στην αντίληψη του, μπορεί να επικοινωνήσει με τη Woof Club στο info@Woofclub.gr.