Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Δεδομένων» ή η «Πολιτική») από την ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία με την επωνυμία Woof Club ΙΚΕ που εδρεύει στα Μελίσσια Αττικής (Ύδρας 2Β, ΤΚ 15127, Μελίσσια, Ελλάδα), με ΑΦΜ 800669430, ΔΟY ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, με αριθμό ΓΕΜΗ 135018701000 και τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας (αριθμό τηλεφώνου (+30) 6976908642, e-mail: info@woofclub.gr) (στο εξής καλούμενη "Woof Club") με σκοπό την ενημέρωση των υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων που χορηγούν αυτά (προσωπικά δεδομένα) στη Woof Club, αναφορικά με το είδος των δεδομένων που η Woof Club συλλέγει για αυτά, το σκοπό συλλογής τους, την επεξεργασίας τους από τη Woof Club, την κατηγορία των αποδεκτών, και τις διαδικασίες που το υποκείμενο δύναται να ακολουθήσει για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων του της πρόσβασης, ενημέρωσης και διαγραφής.  

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται από τους όρους της παρούσας Πολιτικής Δεδομένων και τις σχετικές διατάξεις τόσο του ελληνικού όσο και του κοινοτικού και διεθνούς δικαίου σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική μεταβολή του ως άνω κανονιστικού πλαισίου, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας. 

H παρούσα Πολιτική Δεδομένων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων Χρήσης της Υπηρεσίας της Woof Club και ενιαίο με αυτούς σύνολο. 

Με την πρόσβαση και την πλοήγηση στο δικτυακού τόπο από τον επισκέπτη ή/και την εγγραφή των Χρηστών και των Επιχειρήσεων ως Μέλη στην Υπηρεσία Online Κρατήσεων και αγοράς προσφορών της Woof Club, βεβαιώνεται η ανάγνωση, κατανόηση και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους των επισκεπτών, Χρηστών και των Επιχειρήσεων, όπως αυτές νομίμως εκπροσωπούνται, της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ Χρήστης /Επιχείρηση διαφωνεί με οποιονδήποτε όρο ή/και με το σύνολο αυτών, οφείλει να μην κάνει χρήση καμίας εκ των υπηρεσιών της Woof Club που παρέχονται στο www.woofclub.gr. Οποιαδήποτε χρήση των υπηρεσιών αυτών ή ορισμένων εξ’ αυτών από τα ως άνω πρόσωπα, συνεπάγεται και την ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση εκ μέρους τους με την παρούσα Πολιτική, ενώ κάθε φορά που εισέρχονται στο Woof Club.gr επιβεβαιώνουν εκ νέου τη συμφωνία τους με τη Woof Club με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων. 

Να σημειωθεί ότι η Woof Club δύναται κατά καιρούς να τροποποιήσει ή αντικαταστήσει το σύνολο ή/και μέρος της παρούσα Πολιτικής κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια ή/και όταν η τροποποίηση/ αντικατάσταση επιβάλλεται από το νόμο, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οι τυχόν τροποποιήσεις θα ισχύουν από την ημερομηνία ανάρτησης τους στο δικτυακό τόπο. Οι απλοί επισκέπτες και τα Μέλη θα ενημερωθούν για τυχόν τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής, κατά την είσοδό τους στο δικτυακό τόπο, οπότε η συνέχιση της πλοήγησης ή/και η χρήση των υπηρεσιών στο Woof Club.gr από τα ως άνω πρόσωπα συνεπάγεται και την αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των τροποποιημένων όρων της παρούσας πολιτικής εκ μέρους τους. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε δε συμφωνεί με τις τροποποιήσεις, οφείλει να μη προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια ή και χρήση των υπηρεσιών της Woof Club.gr, πολύ δε περισσότερο στη χορήγηση προσωπικών δεδομένω ιδίων λη/και τρίτων , δύνανται δε τα Μέλη να ζητήσουν τη διαγραφή των δεδομένων τους ή του email τους από τη λίστα αποστολής των ενημερωτικών newsletters, ακολουθώντας τις διαδικασίες που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική κατωτέρω. 

Η ασφάλεια και προστασία των προσωπικών δεδομένων έχουν για τη Woof Club προτεραιότητα. Γι’ αυτό αναλαμβάνει την υποχρέωση να χειρίζεται υπεύθυνα τα προσωπικά δεδομένα. 

Ο παρών δικτυακός τόπος περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η Woof Club για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν. 

ΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1. Ορισμός προσωπικών δεδομένων 

Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υποκείμενο των δεδομένων, ήτοι κάθε φυσικού προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί. Τέτοια στοιχεία αποτελούν για παράδειγμα το όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και φύλο του Μέλους, αριθμός κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e mail) καθώς και δεδομένα χρήσης, όπως για παράδειγμα όνομα Μέλους, κωδικός πρόσβασης και διεύθυνση IP. (Νόμος 2742/1997, Νόμος 3471/2006, όπως ισχύουν και οι σχετικές με αυτούς διατάξεις.) 

2. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η Woof Club 

2.1 Περιήγηση στο δικτυακό τόπο 

Για την πλοήγηση των επισκεπτών στο δικτυακό τόπο δεν απαιτείται η εγγραφή τους στις υπηρεσίες της Woof Club που παρέχονται σε αυτόν (δικτυακό τόπο). Η περιήγηση στο δικτυακό τόπο δεν απαιτεί συνεπώς συλλογή κανενός είδους προσωπικό δεδομένο. Η Woof Club κατά την πλοήγηση συλλέγει, δεδομένα που αφορούν στη «συμπεριφορά» των επισκεπτών μέσα στο δικτυακό τόπο, όπως ενδεικτικά καταγράφει τις υπηρεσίες ομορφιάς που ο επισκέπτης επισκέπτεται, τις διαφημίσεις που βλέπει κτλ, δημογραφικά του στοιχεία (ηλικία, περιοχή, φύλλο κτλ) και γενικότερα στοιχεία που συλλέγονται με την τεχνολογία cookies που η Woof Club χρησιμοποιεί. Αναφορικά με τα είδη των cookies και τις πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς, επισκεφτείτε την Πολιτική cookies που η εταιρεία μας εφαρμόζει και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πολιτικής. 

2.2 Εγγραφή Μέλους 

Κατά τη διαδικασία εγγραφής Μέλους η Woof Club συλλέγει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία οι Χρήστες και οι Εξουσιοδοτημένοι χρήστες των Επιχειρήσεων δηλώνουν οικειοθελώς κατά την εγγραφή τους ως Μέλη στην Υπηρεσία Online Κρατήσεων και πώλησης προσφορών της Woof Club προκειμένου να ανοίξουν Λογαριασμό και να κάνουν χρήση της Υπηρεσίας. Ειδικότερα τα προσωπικά δεδομένα που η Woof Club συλλέγει κατά τη διαδικασία της εγγραφής Μέλους αφορούν: (όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, περιοχή, φύλο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο επικοινωνίας, κωδικούς πρόσβασης). Στην περίπτωση που η Woof Club οφείλει να επιστρέψει τυχόν χρήματα σε Χρήστη ο οποίος τα έχει καταβάλλει απευθείας στη Woof Club, τότε η τελευταία θα συλλέξει τραπεζικό λογαριασμό που ο Χρήστης θα της χορηγήσει, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό (της επιστροφής δηλαδή χρημάτων). 

2.3 Εγγραφή στην υπηρεσία newsletter 

Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία newsletter η Woof Club συλλέγει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του εγγεγραμμένου στην υπηρεσία αυτή μέλους. Οι εγγεγραμμένοι στην υπηρεσία Newsletter ρητά συναινούν στην αποστολή από την Woof Club στη δηλωθείσα ηλεκτρονική τους διεύθυνση, ενημερωτικού υλικού αναφορικά με τις υπηρεσίες της Woof Club, τυχόν προσφορές σε υπηρεσίες ομορφιάς, τις δώρο-επιταγές, τους πόντους ομορφιάς, διαφημίσεις αναφορικά με προϊόντα ομορφιάς κ.α. Αν το εγγεγραμμένο μέλος δεν επιθυμεί να λαμβάνει τα newsletter της Woof Club και εν γένει διαφημιστικό υλικό, μπορεί να ζητήσετε τη διαγραφή του από τη λίστα των αποδεκτών των newsletter, είτε σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στα ηλεκτρονικά newsletter, είτε στέλνοντας το σχετικό αίτημα στη διεύθυνση info@WoofClub.gr. 

2.4 Κράτηση Υπηρεσίας 

Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε Online κράτηση είναι τα στοιχεία του Λογαριασμού του Μέλους/ Χρήστη. 

Επιπλέον για την αποστολή σε Χρήστες που επιθυμούν την αποστολή σύντομων γραπτών μηνυμάτων SMS με σκοπό την υπενθύμιση της κράτησης, αλλά και τυχόν διαφημιστικών μηνυμάτων της Woof Club, η Woof Club ζητά τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του Χρήστη που επιθυμεί την υπηρεσία υπενθύμισης. Για την επεξεργασία αυτή από τη Woof Club, ο εν λόγω Χρήστης δίνει τη ρητή σου συγκατάθεση να χρησιμοποιήσει η Woof Club τον αριθμό κινητού του τηλεφώνου για την υπηρεσία αποστολής υπενθύμισης και ενδεχομένως διαφημιστικών της μηνυμάτων, ωστόσο με τη χορήγηση του κινητού του τηλεφώνου σύμφωνα με τα ανωτέρω, συναινεί και στην αποστολή αυτού στην Επιχείρηση στην οποία έχει κάνει την κράτηση και η οποία θα καταχωρήσει αυτό στη λίστα με το πελατολόγιό της. Η Woof Club ρητά δηλώνει πως δε γνωρίζει την Πολιτική αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι Επιχειρήσεις και ουδεμία ευθύνη φέρει για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών από την Επιχείρηση. Οι Χρήστες αν επιθυμούν επιπλέον ενημέρωση για την πολιτική προστασίας δεδομένων των Επιχειρήσεων, θα πρέπει να επικοινωνήσουν απευθείας με την εκάστοτε Επιχείρηση. 

ΙΙΙ. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Τα προσωπικά δεδομένα που χορηγούνται στη Woof Club για τη χρήση της Υπηρεσίας Online κράτησης και των λοιπών υπηρεσιών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές των υποκειμένων των δεδομένων αυτών με τη Woof Club και τα άλλα Μέλη, την επικοινωνία μαζί τους, την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας για την οποία χορηγούνται τα προσωπικά δεδομένα καθώς και για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 

Η Woof Club λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας για την οποία χορηγούνται, εκτός και αν άλλως έχει συμφωνηθεί στους παρόντες Γενικού Όρους. Ενδεικτικά τα δεδομένα Μέλους (στοιχεία του Λογαριασμού Μέλους) διατηρούνται στους server της Woof Club για διάστημα μέχρι την οριστική διαγραφή του χρήστη. 

IV. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ 

H Woof Club δύναται να διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σε αντιπροσώπους ή/και υπεργολάβους της με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης της Woof Club με τα υποκείμενα των δεδομένων, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις που εξασφαλίζουν πλήρως ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν υφίστανται οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ήτοι άλλη από το σκοπό της διαβίβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω. Για παράδειγμα η Woof Club διατηρεί το δικαίωμα όπως για τους ανωτέρω σκοπούς διαβιβάσει τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών στις Επιχειρήσεις με σκοπό την ολοκλήρωση της διαδικασίας κράτηση τωνυπηρεσιών ομορφίας που πραγματοποιεί ο Χρήστης μέσω της Πλατφόρμας, σε παρόχους πιστωτικών καρτών για την επεξεργασία μιας πληρωμής εκ μέρους σας συνεπεία προαγοράς μιας δώρο- επιταγής ή μιας υπηρεσίας ομορφιάς, σε τρίτους - φυσικά ή νομικά πρόσωπα - που ενδέχεται να παρέχουν για λογαριασμό της Woof Club υπηρεσίες προώθησης και marketing, ή σε τρίτους συνεργάτες μας οι οποίοι μας παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες, όπως ενδεικτικά υπηρεσίες φιλοξενίας και τεχνικής υποστήριξης. Ενημερώνουμε ότι οι ως άνω κατηγορίες αποδεκτών των προσωπικών δεδομένων αποτελούν εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Woof Club και άρα ως τέτοιοι δεν προβαίνουν σε καμία επεξεργασία των δεδομένων πέραν των ανωτέρω σκοπών διαβίβασης. 

Σε κάθε περίπτωση οι εργαζόμενοι της Woof Clubr που έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα είναι συγκεκριμένοι και η πρόσβαση προσώπων χωρίς εξουσιοδότηση στα προσωπικά δεδομένα απαγορεύεται. Κάθε εύλογο μέτρο για την ασφάλιση των δεδομένων έχει ληφθεί. 

H Woof Club δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά δεδομένα Μελών της σε τρίτους, εκτός από τους ως άνω αναφερόμενους, χωρίς τη συγκατάθεση τους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. 

Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Επιπλέον σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, η Woof Club έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας. 

V. ΣΥΝΕΝΑΙΣΗ ΧΡΗΣΤΗ 

Με τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής και χρήση οποιασδήποτε Υπηρεσίας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης της Woof Club, το υποκείμενο των δεδομένων συναινεί με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και ειδικότερα παρέχει συναινεί: 

Εισαγωγή Λογαριασμού: Με την εγγραφή στην Υπηρεσία online Κρατήσεων το μέλος συναινεί στη χρήση των δεδομένων του από τη Woof Club με σκοπό την παροχή της Υπηρεσίας, την αποστολή των δεδομένων κράτησης στις Επιχειρήσεις για το σκοπό της κράτησης με τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτή, για την επικοινωνία με το μέλος, και την παροχή και των λοιπών υπηρεσιών. 

Χρήση για διαφημιστικούς σκοπούς: Το μέλος συναινεί ότι η Woof Club θα επεξεργάζεται και θα χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα για ενέργειες μάρκετινγκ, όπως π.χ. την αποστολή email με γενικές πληροφορίες ή διαφημιστικό χαρακτήρα (ενημερωτικά δελτία) αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του. Εφόσον το επιθυμεί, η Woof Club θα παραιτηθεί από τη χρήση των προσωπικών δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς, με την προϋπόθεση ωστόσο ότι το μέλος θα ακολουθήσει τις διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα των εγγεγραμμένων μελών που λαμβάνουν τα ενημερωτικά δελτία. Οι διαδικασίες διαγραφής αναφέρονται στην παρούσα και στου Γενικούς Όρους. 

Επεξεργασία αναφορικά με απατηλές πράξεις: Το μέλος συναινεί ότι σε περίπτωση ύπαρξης εύλογων στοιχείων και εφόσον το απαιτεί η συγκεκριμένη περίσταση, η Woof Club θα έχει το δικαίωμα να συλλέξει, επεξεργαστεί και χρησιμοποιήσει εκείνα τα δεδομένα, τα οποία είναι απαραίτητα για την αποκάλυψη, όπως και τη διακοπή προσφορών που δημιουργήθηκαν με δόλιο σκοπό καθώς και τα στοιχεία κάθε άλλης παράνομης ή αντισυμβατικής χρήσης του δικτυακού τόπου. 

Διαβίβαση σε περίπτωση νόμιμης διάταξης: Καθώς η διαβίβαση δεδομένων δεν επιτρέπεται βάσει νόμου, το μέλος συναινεί στη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές αρχές για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων 

Δημοσιοποίηση αξιολογήσεων: Το μέλος συναινεί ότι δε θα τηρηθεί εχεμύθεια στα σχόλια και στις αξιολογήσεις, θα δημοσιοποιείται δε το όνομά του (όχι επώνυμο) εκάστοτε Χρήστη που αναρτά μια αξιολόγηση/ σχόλια. 

VI. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η μεταφορά των δεδομένων γίνεται με κρυπτογράφηση. Η Woof Club δεν αποθηκεύει και δεν ελέγχει τα δεδομένα πιστωτικών καρτών. 

 

 

VII. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ 

Το μέλος, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997. 

Σε κάθε περίπτωση έχει το δικαίωμα πρόσβασης και αντίρρησης (συμπεριλαμβανομένης διόρθωσης) σχετικά με τυχόν τηρούμενα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη Woof Club σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική. Για το σκοπό αυτό τυχόν αίτημά του θα πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς τη Woof Club στο info@WoofClub.gr.  

Για οποιαδήποτε απορία ή πρόταση ή δήλωση που σχετίζεται με αυτά τα θέματα το μέλος δύναται να επικοινωνήσει με τη Woof Club στο info@WoofClub.gr.  

Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή το μέλος διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης ή/ και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των στοιχείων του σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.